Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Ruimte en Milieu: Ruimtelijke ordening- Groene Maffia ? - Ontpoldering
Geplaatst op Vrijdag 10 maart @ 05:14:35 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Ruimte en Milieu


Stormvloeden en grote overstromingen in Nederland (wikipedia)
838 - 1014 - 1134 - 1163 - 1164 - 1170 - 1196 - 1212 - 1214 - 1219 - 1248 - 1277 - 1280 - 1282 - 1287 - 1288 - 1322 - 1334 - 1362 - 1375 - 1377 - 1404 - 1421 - 1424 - 1468 - 1477 - 1509 - 1514 - 1530 - 1532 - 1552 - 1570 - 1675 - 1682 - 1686 - 1703 - 1717 - 1820 - 1825 - 1906 - 1916 - 1953 - 2006
Rond 1000 had Nederland nog een gesloten kustlijn, de Waddeneilanden en Waddenzee bestonden nog niet, men kon zo van Texel naar Den Helder lopen, de Zuiderzee/Ijsselmeer bestond nog niet en daar waren vele dorpen, de Haarlemmermeer en Biesbosch bestonden ook nog niet. Door overstromingen zijn er vele gaten geslagen in onze kustverdediging, zijn er tientallen dorpen in de zee verdwenen, en talloze mensen en dieren hebben het leven verloren.


2008

Cu Reimerswaal, en Partij van Zeeland willen subsidies aan ZMF stoppen.

Detailhandel wil onderzoek jaarlijkse 3 miljoen euro subsidie Milieudefensie

Natuurcompensatie eindigt in plus

Echte natuur kost decennia


NIEUWSBRIEF ‘RED ONZE POLDERS’. 26 juli 2008


Het actiecomit? kijkt terug op een geslaagde volksvergadering op 4 juli jl.
Mede dank zij het mooie weer en de ambiance op boerderijcamping “Perkpolder” was het goed toeven. Dank aan allen, die hun medewerking hebben verleend om de volksvergadering tot een succes te maken.
De mosselboot van de familie de Bruijn uit Walsoorden en de aanwezigheid van de mosselvissers uit Bruinisse gaven een extra dimensie aan het geheel.
Politici van vele partijen, veraf en dichtbij, beleidsmakers en uitvoerders, mensen uit de bedreigde polders en natuurlijk de vele sympathisanten uit de hele provincie en van daarbuiten gingen met elkaar in gesprek.
“Ontpolderen NEE” en “Stop de groene leugen” waren veelal onderwerp van gesprek.
Veel belangstelling was er voor de ideeën mbt plaatsing van zonnepanelen.
De HAS uit ’s Hertogenbosch presenteerde een alternatief plan voor de invulling van Perkpolder.
Onze hartelijke dank aan de mensen, die met een kraam aanwezig waren om hun visie kenbaar te maken.
Op de muurkrant kon je je mening weergeven. Deze zijn binnenkort te bekijken op www.ikmaakmezorgen.nl en www.verdedigdedijken.nl
Dank aan diegenen die met een financiële bijdrage dit mogelijk maakten.

De besluitvorming over de Scheldeverdragen in de Eerste Kamer op 1 en 8 juli zijn door ruim 50 mensen bijgewoond. Helaas lukte het niet om het ontpolderen eruit te krijgen, wel de toezeggingen om voor de commissie Nijpels het zoekgebied te verruimen en de limiet van het inzenden van alternatieve plannen te verlengen tot 1 augustus.

Vervolgens na deze goedkeuring komt het trac?besluit verruiming vaargeul Westerschelde in werking. Omdat wij als actiecomit? gereageerd hebben op de inspraak, zijn wij gerechtigd om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. We zijn ons hierover aan het beraden.
Het trac?besluit en de nota van antwoord kunt u downloaden via www.verruimingvaargeul.nl

Kijk ook nog eens op www.ikmaakmezorgen.nl en www.verdedigdedijken.nl voor foto’s en filmpjes van Den Haag en Perkpolder.

Maandag 28 juli wordt een tv interview uitgezonden met Leendert van Melle in Zeeland Nu van omroep Zeeland na het nieuws.
Zaterdag 2 en zondag 3 augustus zijn er zomerfeesten in Doel.
Waterdag bij het CDA voor leden en niet-leden op 31 oktober van 16 tot 21 uur in de Stadsschouwburg te Middelburg.

Het actiecomit? wenst u een goede zomer


Namens het actiecomit? “Red onze Polders” Nout de Feijter, secretaris. tel 0115 431718DEBAT SCHELDEVERDRAGEN IN DE EERSTE KAMER.


Per bus naar Den Haag op dinsdag 1 juli 2008


De leden van de Eerste Kamer stellen onze aanwezigheid zeer op prijs.

Minister Verburg van LNV is uitgenodigd om op 1 juli tekst en uitleg te geven. Ook wij kregen de uitnodiging om het openbare debat bij te wonen, aanvang 13.30 uur, Binnenhof 22.

Aangezien dit organisatorisch in de Eerste Kamer de nodige aandacht vraagt, en alles opgegeven moet worden, vragen wij u als u dit debat bij wilt wonen, om zo spoedig mogelijk op te geven bij onderstaande personen,
met vermelding van uw telefoonnummer, uw mobiel nummer en opstapplaats.

Opgave voor 29 juni bij:
Kees de Broekert, tel 0113 639395
Annette Waverijn, tel 0115 402868 of per mail annettewaverijn@hetnet.nl


Opstapplaatsen: 9.30 uur stationsplein te Hulst
10.00 uur busstation te Terneuzen,
10.30 uur wegenwacht te Kapelle,
11.00 uur Wouwse TolTerugreis is afhankelijk van tijdsduur debat, kan later in de avond zijn.
We vragen voor de busreis een kleine bijdrage ? € 10,00.
Met dank aan onze sponsors, die met hun sponsoring dit mogelijk maken.
De eerste aanmeldingen zijn verzekerd van een plaats in de vergaderzaal, voor overige belangstellenden wordt een hoorzaal ingericht.
Er wordt deze keer niet gedemonstreerd met spandoeken, ook T-shirts met ontpolderen NEE wordt gezien als protest, dus niet aan doen.

Tot ziens op 1 juli!


Vriendelijke groeten,
namens actiecomit? “Red onze Polders”
secr. A. de Feijter.

--------------------------------
Graag uw aandacht voor de volksvergadering op 4 juli 2008, zie bijlagen.

Indien mogelijk graag een aankondiging op uw website.

Wij verwachten veel belangstelling van o.a. politici, bestuurders en beleidsmakers.

En sympathisanten, want nog steeds is de bevolking tegen het onder water zetten van goede landbouwgrond.

Nu wil de overheid 600 ha, vanaf 2014 komt er nog eens 3000 ha bij.Nadere inlichtingen:

Actiecomit? “Red onze Polders”

Secr. A. de Feijter

Tel 0115 431718.

GROTE VOLKSVERGADERING
Vrijdag 4 juli aanvang 17.30 uur


PROTESTACTIE TEGEN ONTPOLDERING
..EN.. PRESENTATIE ALTERNATIEF PLAN

Locatie:op de zeedijk bij camping Perkpolder, Zeedijk 9
ZORG DAT U ERBIJ BENT …LUISTER…
EN LAAT UW STEM HOREN!!!!!

Neem een spade, vlag of protestbord mee.


HET MOMENT OM MEE TE BESLISSEN OVER DE TOEKOMST VAN DE STREEK!!!!!!!Met vele landelijke, regionale en plaatselijke politici als spreker en vertegenwoordiger

Tevens infomarkt met streekproducten, kadowinkel informatie over alternatief plan en gezellige live muziek

info: www.verdedigdedijken.nl www.campingperkpolder.nl
tel: 0115 431718 / 0114 682467
Actiecomit? “Red onze Polders”.Persbericht.


Kats, Terneuzen, 20 juni 2008.


De Voettocht:
een wekelijkse inspectietocht van de democratie in de geest van Pieter Jelles Troelstra.


Zie hier pdf van deel 1

Voorstellen voor Zeeuwsch Vlaanderen.

1. Groot investeringsfonds is bereid om honderden miljoen te steken in een zonne energie centrale in Zeeuwsch Vlaanderen.
2. start ontwikkeling zonne energie centrale in Zeeuwsch Vlaanderen, in combinatie met natuurontwikkeling en kustverdediging ( buitendijks; binnendijks)
3. oprichting coöperatief fonds duurzame energie;
4. een landschap zonder prikkeldraad.
5. Versterking landbouw, in combinatie met volkstoerisme.


Verdedig de dijken!!!!

Aansluitend organiseert het actiecomit? “Red onze Polders” een grote volksvergadering
op vrijdag 4 juli aanvang 17.30 uur, waarbij deze voorstellen aan de bevolking gepresenteerd worden.
Volgens oud gebruik zal op de zeedijk een stemming plaatsvinden over deze voorstellen.

Zeeuwse vrouwen nemen het voortouw en zullen als eersten het woord nemen.


Bekende landelijke, provinciale en lokale politici hebben al toegezegd aanwezig te zijn.
Eveneens komt een delegatie van de (mossel)visserij.
Sprekers zijn o.a. dhr.W.Vermeend namens het investeringsfonds,

Iedereen van harte welkom op locatie camping Perkpolder Zeedijk 9 te Walsoorden.

Verder informatie:
Namens actiecomit? “Red onze Polders”
fam. de Feijter, tel 0115 431718 / 0654630428
mail: eendragt@ziezo.biz
www.verdedigdedijken.nl www.campingperkpolder.nl

Inlichtingen:
0113-600400 / 0644916514
www.devoettochtpvda.nl


Den Haag 17 juni 2008

Petitie
aan de Tweede Kamer Commissie LNV
Overwegende dat:

1. Het I.N.G. rapport Food, Beverages and HPC, november 2007, in de
samenvatting er onder meer t.a.v. van de: Grain supply 2007-2020 vanuit gaat dat “yield growth insufficient” zal zijn “due to climate change, water shortage” en dat “21 % more arable land is needed.”
2. De Algemeen Directeur van het LEI, Prof.Dr.Ir. R.B.M. Huirne, diens Woord vooraf van het LEI rapport Landbouwgronden in Europa, april 2008, besluit met de wooden: “Verder spreek ik de hoop uit dat deze publicatie ertoe mag bijdragen dat we zorgvuldig omgaan met de waarden in het landelijk gebied, waartoe ook zeker vruchtbare landbouwgronden gerekend moeten worden, mede met het oog op toekomstige zekerstelling van de voedselproductie.
3. De Secretaris Generaal van de V.N. bij de opening van de Voedsel Top deze maand in Rome heeft geponeerd dat de wereldvoedselproductie in 2030 met 50% moet zijn verhoogd, waarbij vele afgevaardigden zich aansloten.

4. De Slotverklaring van deze Top, welke door de lidstaten werd goedgekeurd, onder meer inhield dat:
a. de landen zich verbinden om tegen 2015 het aantal personen dat honger lijdt met de helft te verminderen
b. zij intergouvernementele organisaties, waaronder de F.A.O. zelf met daarbij betrokken de nationale regeringen en onder andere de private sector aanmoedigen, een efficiente, op resultaat, gerichte internationale dialoog aan te gaan over biobrandstoffen in de context van voedselzekerheid en duurzame ontwikkelingsbehoeften.
5. De Minister van LNV blijkens kamerstuknummer 31200-14, ontvangen 23 mei 2008, in antwoord op desbetreffende vragen over de aard van de projecten en de aantallen hectares betrokken landbouwgrond, zegt dat beantwoording onmogelijk is ook omdat andere overheden en particulieren voor eigen doelen initiatiefnemers zijn.

Op grond van de door ons comit? en de aangesloten organisaties groepen en personen verzamelde informatie de mening heeft post gevat dat er zich in Nederland m.b.t. het onttrekken van grond aan de landbouw een wildgroei heeft ontwikkeld, welke niet te rijmen valt met eerdere consignes van de F.A.0. noch met de ernstige opgemelde rapporten als met hetgeen mogelijk uit de dialoog, onder 4 b aangeduid, voort zal komen

Het bovenstaande alsmede de argumenten, welke ons comit? in haar brief dd 16 mei j.l. aan uw commissie onder A t/m F heeft aangevoerd, vormen de grondslag om u PRIMAIR te verzoeken de plannen, waarbij landbouwgrond een ten behoeve van natuur of water andere bestemming kriigt -ook voorzover reeds aangenomen- op grond van gewijzigde omstandigheden te heroverwegen.
Met betrekking tot andere initiatiefnemers van soortgelijke zijn er directe of indirecte wegen deze te verhinderen.

SUBSIDIAIR verzoekt het comit? om, nadat alle plannen in kaart zijn gebracht, advies bij de F.A.O. terzake in te winnen.

Petitionarissen:
Comit? Nieuwe Natuur? Nee! Behoudt ons agrarisch cultuurlandschap


Jhr.Mr. C.L. van Beijma thoe Kingma, voorzitter


Ir.F. de Wolf, bestuurslid

Mede namens de aangesloten organisaties en groepen:

Actiegroep Groetpolder
Collectief Wieringerrandmeer
Red onze Polders (Zeeland)
Stichting De Levende Delta (Zeeland)
Stichting Bloeiend Platteland (Krimpenerwaard)
Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard (DWLK)
Vitaal Gouderak
LTO-Noord, afdeling Krimpenerwaard
Werkgroep Oostvaarderswold
Werkgroep Zoet Flakkee
Twentse groep Engbertsdijkvenen
Belanghebbenden Driebruggen e.o.
Belangengroep Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld
Samenwerkingsverband Boerengroen, duurzame landbouw in het Groene Hart
Stichting Verbeterde Gebieds Aanpak Breskens/GroedeComit? Nieuwe Natuur ? Nee !
Behoudt ons agrarisch cultuurlandschap
p.a. Welbergsweg 7
7495 SZ Ambt Delden


16 juni, 2008


Betreft: De aanbieding van een Petitie aan de Voorzitter van de vaste Kamercommissie voor LNV op 17 juni om 13.15 uur.


Persbericht


Petitie vraagt om heroverweging natuurplannen

Landbouwgronden, die moeten wijken voor de aanleg van natuur. Om welke plannen en om hoeveel hectares gaat het eigenlijk? Zelfs minister Gerda Verburg kan het niet meer bijhouden. Rijk, provincies, gemeentes en particulieren werken hierin samen, maar tegelijkertijd ontwikkelt ieder nog eens zijn eigen projecten.
CDA-Kamerlid Ad Koppejan gooide de steen in de vijver. Op zijn verzoek vergadert de Tweede Kamercommissie voor LNV op 26 juni aanstaande over de omzetting van landbouwgronden in natuur.
Het comit? Nieuwe Natuur? Nee! Behoudt ons agrarisch cultuurlandschap deelt zijn zorgen over de toekomst van de Nederlandse landbouw met een groeiend aantal organisaties en actiegroepen. Ter voorbereiding op het algemeen overleg van 26 juni schreven zij al een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie voor LNV. Hierin spreken zij onder meer hun vrees uit dat nog meer onttrekking zal lijden tot aantasting van de leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland. Ook wijzen zij in de brief op de huidige voedselcrisis, en met name naar de Nederlandse inzet voor de FAO voedseltop van 1996 “Voorkomen moet worden dat de huidige landbouwgronden in de EU worden vrijgegeven voor bestemmingen die hernieuwd gebruik voor de voedselproductie uitsluit.” Die uitspraak lijkt inmiddels vergeten!

Om de brief kracht bij te zetten overhandigen de voorzitter van het comit?, Jhr.Mr. C.L. van Beijma thoe Kingma uit Ambt Delden, en het bestuurslid, Ir. F. de Wolf uit Grou, op 17 juni om 13.15 een petitie aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor LNV. De petitie verwijst naar:

1. Het ING rapport van nov. 2007 dat de verwachting uitspreekt dat in de periode 2007-2020 de graanproductie onvoldoende zal groeien als gevolg van klimaatveranderingen en tekorten aan water, en dat wereldwijd 21 % meer landbouwgrond nodig is.
2. Het voorwoord van het LEI rapport “Landbouwgronden in Europa” waarin de directeur stelt dat we met het oog op de toekomstige zekerstelling van de voedselproductie zorgvuldig moeten omgaan met vruchtbare landbouwgronden.
3. De uitspraak van de Secretaris Generaal van de VN bij de recente voedseltop in Rome dat de wereldvoedselproductie in 2030 met 50 % moet zijn verhoogd.
4. De slotverklaring van deze bijeenkomst dat tegen 2015 het aantal hongerenden met de helft moet zijn verminderd, en dat intergouvernementele organisaties, nationale regeringen en de private sector worden aangemoedigd een dialoog aan te gaan over biobrandstoffen in relatie tot voedselzekerheid en duurzame ontwikkelingsbehoeften.
5. Het antwoord van de minister van LNV op door de kamercommissie gestelde vragen dat zij niet kon zeggen hoeveel hectaren grond aan de landbouw worden onttrokken omdat ook andere overheden en particulieren initiatiefnemer zijn.
Het comit? en de aangesloten organisaties en groepen menen dat zich een wildgroei ontwikkelt in de onttrekking van landbouwgrond. Daarom verzoeken zij de kamercommissie de heroverweging te bevorderen van alle plannen, zowel oude als oude, waarbij grond aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van natuur of water en daarbij alle middelen in te zetten, waaronder het stopzetten van subsidies.
Voor het geval dit niet zal worden overgenomen verzoekt de petitie om na nieuwe inventarisering van de oorspronkelijke plannen advies in te winnen bij de wereldvoedselorganisatie FAO.
Het Comit? Nieuwe Natuur? Nee! Behoudt ons agrarisch cultuurlandschap wordt ondersteund door de volgende organisaties en groepen:

Actiegroep Groetpolder
Collectief Wieringerrandmeer
Red onze Polders (Zeeland)
Stichting De Levende Delta (Zeeland)
Stichting Bloeiend Platteland (Krimpenerwaard)
Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard (DWLK)
Vitaal Gouderak
LTO-Noord, afdeling Krimpenerwaard
Twentse groep Engbertsdijkvenen
Werkgroep Oostvaarderswold
Werkgroep Zoet Flakkee
Belanghebbenden Driebruggen e.o.
Belangengroep Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld
Samenwerkingsverband Boerengroen, duurzame landbouw in het Groene Hart
Stichting Verbeterde Gebieds Aanpak Breskens/GroedeNIEUWSBRIEF ‘RED ONZE POLDERS’. 26 mei 2008

Dinsdag 22 april zijn we met 13 personen naar Den Haag gereisd om de 500 handtekeningen, die we op de jaarmarkt te St.Jansteen hadden opgehaald te overhandigen aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Daarbij hoorden een brief en een petitie. We kregen daarna een rondleiding door het gebouw van de Eerste Kamer. Helaas mochten we de vergadering niet bijwonen, maar de volgende dag kwam het bericht, dat men de aanbevelingen uit de brief en petitie had overgenomen in een vraagstelling aan minister Verburg. Zij is uitgenodigd om op 17 juni tekst en uitleg te geven. Ook wij kregen de uitnodiging om het openbare debat bij te wonen, aanvang 13.30 uur, Binnenhof 22.
Aangezien dit organisatorisch in de Eerste Kamer de nodige aandacht vraagt, en alles opgegeven moet worden, vragen wij u als u dit debat bij wilt wonen, om zo spoedig mogelijk op te geven bij onderstaande personen, met vermelding van uw telefoonnummer, uw mobiel nummer en opstapplaats. Locatie Hulst wordt nog nader bekend gemaakt.
We gaan op dinsdag 17 juni, bij voldoende deelname per bus erheen, u kunt zich opgeven voor 7 juni bij:
Kees de Broekert, tel 0113 639395
Magda de Feijter, tel 0115 431718 op 6 juni of per mail eendragt@ziezo.biz.

Opstapplaatsen: 9.30 uur Hulst
10.00 uur busstation te Terneuzen,
10.30 uur wegenwacht te Kapelle,
11.00 uur Wouwse Tol
Terugreis is afhankelijk van tijdsduur debat, kan later in de avond zijn.
We vragen voor de busreis een kleine bijdrage ? € 10,00.
Met dank aan onze sponsors, die met hun sponsoring dit mogelijk maken.
De eerste aanmeldingen zijn verzekerd van een plaats in de vergaderzaal, voor overige belangstellenden wordt een hoorzaal ingericht.
Er wordt deze keer niet gedemonstreerd met spandoeken, ook T-shirts met ontpolderen NEE wordt gezien als protest, dus niet aan doen.
--------------------------------
In het gehele land zijn actiegroepen bezig met protest tegen het omvormen van landbouwgrond tot natuur. Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om de protesten te bundelen en met meerderen tegengas te geven tegen de zg “nieuwe natuur”.
Initiatiefnemer en voorzitter is dhr. C.van Beijma thoe Kingsma, voormalig voorzitter van de grondkamer en kantonrechter.
Machiel Vinke, Gert-Jan Minderhoud en Magda de Feijter hebben de oprichtingsvergadering bijgewoond en comit?leden hebben ingestemd met aansluiting bij dit landelijk
“Comit?, Nieuwe Natuur Nee - Behoudt het agrarisch cultuurlandschap”.
Als eerste actiepunt wordt een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, welke op 5 juni debatteert over het omzetten van landbouwgrond naar natuur.
------------------------------------
Aandacht vragen wij voor de grootse volksvergadering aanstaande vrijdagmiddag 4 juli.
Dit belooft een spectaculair gebeuren te worden, houdt dus deze datum vrij.
Nadere gegevens volgen.
----------------------------------
Bestel nu een bord “Stop de groene leugen” om in het land te zetten via onderstaand adres.

Namens het actiecomit? “Red onze Polders” Nout de Feijter, secretaris. tel 0115 431718


19 mei 2008

PERSBERICHT


Het actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde “Red onze Polders”

voert acie tijdens de informatiemarkt aanstaande dinsdag, 20 mei, in Kieldrecht over het geactualiseerde Sigmaplan en het project Hedwige- Prosperpolder. Wat het laatste betreft gaat het over de eerste fase op Vlaams grondgebied.

Het totale project omvat 465 ha estuariene natuur, waarvan 170 ha op Vlaams grondgebied.

Deze eerste fase is gepland na het bouwverlof.De informatiemarkt is van 16 tot 20 uur.

Om 15.30 uur komen we bij de ingang van het cultureel centrum Ermenrike, Molenstraat 32A te 9130 Kieldrecht samen en kan de actie van start gaan. Spandoeken zullen aanwezig zijn en er worden flyers uitgedeeld.


Aanspreekpunt: Renaat Heijndrickx ( tel 0032 486914558) - Willy Dobbelaer(tel 0114 313916) - Nout de Feijter (tel 06 54630428)Vriendelijke groeten,

Namens actiecomit? “Red onze Polders”

Nout de Feijter, secretaris.

april 2008

Beste mensen,

Het actiecomit? roept u op om mee te gaan naar Den Haag aanstaande dinsdag 22 april.

De voorzitter van de commissie voor Verkeer & Waterstaat van de Eerste Kamer heeft zich bereid verklaard om de ruim 500 handtekeningen, die we in Sint Jansteen tijdens de jaarmarkt hebben opgehaald in ontvangst te nemen.
Zeer waarschijnlijk zal dat dinsdag 22 april plaatsvinden, alleen het wachten is nog op de memorie van de regering om de Scheldeverdragen te bespreken.
De griffier vraagt ons met hoeveel wij komen om de ruimte alvast te bespreken.
Het plan is om bij voldoende deelname weer per bus te gaan.


Als u mee wilt gaan, dan graag per omgaande opgeven met vermelding van uw tel.nr en uw mobielnr.
Voor deze reis zal u een bijdrage gevraagd worden in de kosten.

Als u zich opgeeft, sturen wij zsm de gegevens van opstapplaats en –tijd.

Nadere info: Nout en Magda de Feijter tel 0115 431718 mail eendragt@ziezo.biz

Zaamslag, 9 april 2008

Aan de leden van de vaste kamercommissie
voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal,
Postbus 20017
2500 EA Den Haag.Zeer geachte mevrouw, mijnheer,


Het actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde is u erkentelijk voor de kritische opstelling van meerdere fracties ten aanzien van het ingediende wetsvoorstel inzake de Scheldeverdragen.

Voortschrijdend inzicht maakt dat de ontwikkelingschets 2010 en de langetermijnvisie Schede-estuarium achterhaald zijn. Immers goede landbouwgrond omzetten in de zogenaamde “nieuwe natte zoute natuur” wordt door de toenemende voedselschaarste en teelten voor bio-ethanol een decadent gebeuren.
Rapporten gaan steeds uit van natuurherstel cq natuurcompensatie, maar hoe staat het dan met de veiligheid?

De bewoners van de achterliggende polders zijn daar zeer verontrust over.
Mede gezien de weerstand bij de Zeeuwse bevolking vragen wij u beleefd om de toezegging van de regering te bewerkstelligen, dat er geen nieuwe verdragen komen, waarin ontpoldering wordt opgenomen.
Voorts de toezegging dat de provincie Zeeland voor het middengebied de mogelijkheid krijgt om buitendijkse alternatieven aan te dragen.

Verder vragen wij uw aandacht voor de opdracht van de regering aan de commissie Nijpels.
Deze opdracht is niet in overeenstemming met de motie Koppejan c.s. Het zoeken naar alternatieven zou ons inziens door de gehele Delta mogelijk moeten zijn. In deze Delta zijn plaatsen waar beter zout water kan zijn in plaats van zoet water, zoals o.a. de Grevelingen.
Kortom de commissie Nijpels moet daadwerkelijke alternatieven voor ontpoldering aanleveren.

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze mooie Zeeuwse polders om dit alles met eigen ogen te zien.

Hoogachtend,

Namens het actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde “Red onze Polders”.
A. de Feijter, secretaris
Eendragtweg 12
4543 PL Zaamslag
tel 0115 431718
mail: eendragt@ziezo.biz

Zaamslag, 23 februari 2008. NIEUWSBRIEF ‘RED ONZE POLDERS’ Het actiecomit? vraagt uw aandacht voor de volgende activiteiten: Zaterdag 1 maart zal het actiecomit? een sponsoractie houden op de jaarmarkt te St.Jansteen vanaf 9.00 uur tot circa 15.00 uur. Er is een raadspel met mooie prijzen en er zijn stickers en t shirts te koop. Kom eens een kijkje nemen en help mee de kas te spekken, want deze is na de busreizen naar Den Haag zo goed als leeg. Een donatie, groot of klein, op rekeningnummer 1274.13.227 tnv mevr.J.T. Waverijn-Roelse te Philippine, ovv inzake “Red onze Polders” is natuurlijk ook zeer welkom. ---- In de PZC, zaterdag 23 februari lazen wij het artikel van prof. Louise Fresco, zij was tot 2006 assistent directeur-generaal van de FAO te Rome. In het betreffende artikel staan 4 stellingen, waarop gestemd kan worden via www.pcz.nl of via mail redactie@pzc.nl of via briefkaart naar Postbus 31 4460 AA Goes, onder vermelding van stellingen Fresco. De stellingen zijn:
 • Zeeland moet een voorbeeld worden van duurzaam leven
 • We betalen tegenwoordig veel te weinig voor ons voedsel
 • Het is onverantwoord landbouwgrond om te zetten in natuur
 • Zeeland moet snel zijn dijken verhogen
Op 4 maart houdt mevr. Fresco een lezing “Ons dagelijks brood” met reacties op deze stellingen in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Om deze lezing bij te wonen kunt u dit bij het inleveren van uw reactie op de stellingen aangeven. ---- Al enkele weken trekt Jan Schuurman-Hess, oa bestuurslid De Levende Delta, op vrijdag te voet door Zeeuws-Vlaanderen. Onderweg praat hij met passanten en bewoners van de streek over allerlei onderwerpen. Het ontpolderen en de gesprekken hierover komen vaak aan de orde. Zie de verslagen op www.devoettocht.pvda.nl Aanstaande vrijdag 29 februari krijgt hij gezelschap van enkele Europarlementariërs. Na de wandeling wordt er in Hulst een publieksgesprek gehouden, aanvang 15.30 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt. Wij vragen u om hierbij aanwezig te zijn, zodat ook Europarlementariërs goed weten dat de mensen in Zeeland geen heil zien in het ontpolderen ten faveure van vogels etc. ----. Graag tot ziens, A.de Feijter secr. “Red onze Polders” tel 0115 431718 mail eendragt@ziezo.biz
Van: knaap a. van der [knaapvda@planet.nl]
Verzonden: woensdag 23 januari 2008 17:14
Aan: Nout en Magda de Feijter
Onderwerp: Re: ontpoldering
geachte heer & mevr. De Feijter,Ik heb naar mijn mening goede gronden om ontpoldering te weigeren. Als een boer of tuinder goed voor zijn grond, het productiemiddel dat hij in handen heeft, zorgt, dan heeft niet alleen zijn gezin, maar ook het gezin van zijn zoon en kleinzoon, enz. in deze lijn, een bestaan.

Neemt men de agrariër zijn grond af, dan kan dat alleen maar als hij en een even groot bedrijf met de zelfde kwaliteit grond en oppervlakte in een zelfde klimaat met daar bovenop een onkostenvergoeding voor de verplaatsingskosten en de aanloopkosten op de nieuwe locatie vergoed krijgt.

Gewoon geld geven voor een bedrijf mag m.i. niet. Geld is na een poosje op, en dan is er niets meer. Beleggen helpt niet voor onervaren kapitaalbezitters. Daar heb ik in het buitenland, maar ook hier in Nederland schrijnende voorbeelden gezien. Politici, die het er op aansturen een verkeersinfarct te forceren, om dan het

algemeen belang er bij te halen, dat boven het belang van die ene ondernemer, met grond als productiemiddel, zou moeten gaan om wijken van die ondernemer af te dwingen, zijn onzedig bezig. Zie de bestuurders van

Zuid-Holland en de Regio Rotterdam, die tegen alle serieuze adviezen eerst de haven vergroten en dan pas met de onvermijdelijke wegaanleg komen aandragen.
Zo ook de bestuurders van het Rijk en de provincie Zeeland, die eerst domme afspraken maken op internationaal niveau en dan een noodzaak tot ontpolderen scheppen. Dit is onbehoorlijk bestuur.

Bestuurders, die de consequenties van hun besluiten niet van te voren aan de lokale bevolking, en vooral aan de lokaal te duperen ondernemers voorleggen zijn hun zetel niet waard.
Wanneer komen wij eindelijk tegen deze misbruiken in verzet!?

ir. A. van der Knaap Valkenlaan 2a Oostvoorne

knaapvda@planet.nl

als u dit stuk inde lokale pers weet te krijgen heeft u mijn volle medewerking daartoe.

mvgr.

--------------------------------------------------------------------------------

Zaamslag, 21 januari 2008,
Aan de leden van de gedeputeerde staten van de provincie Zeeland Betreft: ontwikkelingen rond het natuurpakket Westerschelde
Geachte heer, mevrouw, Bij dezen zeggen wij uw dank voor uw brief over de recente ontwikkelingen rond het Natuurpakket Westerschelde. Ook zijn wij erkentelijk voor het gehoor geven aan de bezwaren van de Zeeuwse bevolking door oplossingen te zoeken in de Westerschelde.
Tot ons grote ongenoegen constateren wij dat ontpolderen nog steeds bij u tot de mogelijkheden hoort. Wij vragen u dan ook dringend het ontpolderen eruit te halen, gezien de recente ontwikkelingen op landbouwgebied. In de krant en media hebben meerdere deskundige prominenten gezegd, dat voor de toekomst goede landbouwgrond zeer hard nodig zal zijn, i.v.m. voedselschaarste en teelt voor duurzame en energiegewassen. Door dit te negeren loopt u straks achter de feiten aan. Dit plan voor estuariene natuur is inmiddels bijna 20 jaar oud! De kwaliteit van de Westerschelde is in die periode al veel verbeterd.
De Westerschelde natuurlijk maken naar menselijke maatstaven is een gevaarlijk gegeven, want het blijft een zeearm en zal zich naar de eigen natuurlijkheid gedragen. Dit zien we nu gebeuren bij het Zwin waar het zand de natte natuur wil overheersen. Onzes inziens moet het mogelijk zijn dit gegeven mee te nemen in een onderzoek naar alternatief natuurherstel.
Nogmaals verwijzen wij naar het plan van prof. Geuze om eilanden voor de kust aan te leggen, waarbij vele mogelijkheden zijn voor natuurherstel, woningbouw, recreatie etc.
Tenslotte vinden wij het erg jammer, dat uw brief een dag later bezorgd werd na het geplaatste krantenartikel in PZC en BN/De Stem. Dit heeft voor veel mensen weer de nodige onrust en boosheid gebracht, zeker met het bericht erbij dat na 2014 nog 3000 ha ontpolderd moet worden. De website, die u in uw brief aanbeveelt, komt bij ons niet up to date over, het “Spoorboekje Middengebied” ontbreekt.
Hoogachtend, namens het actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde “Red onze Polders” A. de Feijter, secretaris Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag.


Vaker onteigenen voor natuur

Graag uw aandacht voor bijgevoegd de brief, die het actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde “Red onze Polders” verzonden heeft naar het inspraakpunt.


Het actiecomit? wenst u een voorspoedig 2008.


Het actiecomit? zal zich blijven inzetten om ontpoldering te voorkomen. Allereerst gaan we de regering vragen om onafhankelijke personen te benoemen voor de in te stellen commissie voor onderzoek naar alternatieven. Wij zullen dit kritisch volgen.

======================================================================


Aan het Inspraakpunt
OTB/MER verruiming vaargeul Westerschelde
Postbus 30316
2500 GH Den Haag.onderwerp: zienswijze Verruiming vaargeul Westerschelde.


Geachte heer/mevrouw,


Met deze brief wil het gezamenlijk actiecomit? tegen ontpolderen langs De Westerschelde “Red onze Polders” hun zienswijze geven op het ontwerp Trac?besluit Verruiming vaargeul Westerschelde.

Het actiecomit? is ingenomen met het feit dat door slim baggeren getracht wordt geen natuurwaarden verloren te laten gaan. In casu een versterking kan zijn.

Door alle verdiepingen, baggerwerkzaamheden, industrialisatie en uitbreiding van de havens is de Westerschelde geworden tot wat zij nu is. In de Scheldeverdragen is besloten tot natuurherstel door middel van ontpolderen. Wij zijn van mening dat de oorzaak van achteruitgang van natuurwaarden moet worden aangepakt. Dit kan door verwijdering van de vervuiling van het verdronken land van Saeftinghe. De vervuilde zandlaag kan weggezogen worden en verwerkt worden in o.a. wegenaanleg, volgens onderzoek, dat de stichting De levende Delta heeft laten uitvoeren.
Ontpolderen is een symptoombestrijding en neemt niet de oorzaak weg.

Het onderdeel veiligheid baart ons zorgen.
Dagelijks zien wij de grote containerschepen voorbij varen. Onlangs was er grote paniek toen een containerschip strandde bij Perkpolder en men bij de verantwoordelijke overheid niet wist wat de lading bevatte. Onduidelijkheid over ladingen en de nabijheid van kerncentrales te Doel en Borssele maken de onveiligheid groter.
De uitstoot van vervuilende stoffen van de scheepvaart en toenemende verkeersstroom verminderen de luchtkwaliteit.
Dit zal nadelig zijn bij de instandhouding van Natura 2000 gebieden rondom de vaargeul.

Het actiecomit? wijst erop dat het evaluatieprogramma niet vermeldt, wat gedaan zal worden als blijkt dat de natuurwaarden niet voldoen aan de gestelde eisen.
Nader toelichting is gewenst.
Het actiecomit? maakt zich erg ongerust, dat men de evaluatie weer zal aangrijpen om Zeeland te ontpolderen.

Indien vermeld wordt in uw evaluatie, dat ontpolderen tot de mogelijkheden behoort, zullen wij ons beraden op de mogelijkheden om dit te voorkomen, door juridische stappen te nemen om de verruiming van de vaargeul tegen te gaan.

Wij vragen u rekening te houden met bovenstaand en in uw evaluatie duidelijkheid te geven over het natuurherstel.


Hoogachtend,

Namens het gezamenlijk actiecomit? tegen ontpoldering langs de Westerschelde “
“Red onze Polders”.A. de Feijter, secretaris
Eendragtweg 12
4543 PL Zaamslag.
tel. 0115 431718----------------------------------

NIEUWSBRIEF Van het gezamenlijk actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde: Braakman-Zuid, Eendragt- en Hellegatpolder, Perkpolder, Hertogin Hedwigepolder, Willem Leopoldpolder, Everinge-, van Hattum- en Zuidpolder “RED ONZE POLDERS” Beste mensen, Namens het actiecomit? wensen wij u veel voorspoed en een goede gezondheid in het nieuwe jaar. En natuurlijk ook de wens dat het ontpolderen niet doorgaat. Terugkijkend naar 2007 is er veel gepasseerd. De verkiezingen voor de Provinciale Staten, waarbij alle politieke partijen op 1 na zich tegen ontpolderen uitspraken. De wisseling van gedeputeerden, die ontpolderen in portefeuille hadden. De uitspraken van de minister om zonodig over te gaan tot onteigening van de Hedwigepolder en het Zwin. Het “Zeeuws Voorstel“ dat andere mogelijkheden zocht in het middengebied. Maar wel voor ontpoldering van Hedwige en Zwin was. Het verzet groeide en kwam tot uiting in de manifestaties op de zeedijk in de Hedwige, waarbij veel pers aanwezig was. De besprekingen in de Tweede Kamer waar ruim 100 Zeeuwen bij aanwezig waren, heeft indruk gemaakt op de politici, maar na het positieve gevoel van het eerste overleg, kwamen we van het tweede beslissende overleg teleurgesteld thuis. De motie van dhr. Koppejan werd aangenomen met als gevolg dat er verder onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden van alternatieven. De mogelijkheid om tot onteigening over te gaan wordt 2 jaar opgeschoven en er moet toestemming voor gevraagd worden aan de Tweede Kamer. Voor het middengebied worden andere mogelijkheden onderzocht en gaat het ontpolderen van de aangewezen polders zeer waarschijnlijk niet door. Maar we zijn nog niet van de lijst af. Het actiecomit? zal zich inspannen om ook dit jaar het ontpolderen tegen te gaan. Er is een uitstekende samenwerking met de ZLTO en Levende Delta. Dank zij de inzet van heel veel sympathisanten, die ons op allerlei gebied behulpzaam zijn geweest, hebben we veel kunnen bewerkstelligen. En zoals De Volkskrant schreef: dank zij de lobby van het actiecomit? is de discussie over ontpolderen in Den Haag hoog opgelaaid en hebben zij dit kunnen bereiken. Maar we gaan nog even door en willen met ieders inzet het ontpolderen tegengaan. Kijk voor nader info: www.ikmaakmezorgen.nl en www.verdedigdedijken.nl Met vriendelijke groeten, A. de Feijter, secr. tel 0115 431718 mail: eendragt@ziezo.biz ----------------------


2007


Beste mensen,

De minister heeft in een brief een voorstel gedaan, waar wij niet tevreden over zijn.
Uitstel en geen afstel van onvrijwillige grondverwerving.
Zie www.minlnv.nl actueel kamerstukken.

Het actiecomit? roept u op om weer een flink protest te laten horen in Den Haag.

Aanstaande maandag 10 december wordt het voorstel over het ontpolderen in de Tweede Kamer van 12 tot 14 uur besproken.
Velen zeiden afgelopen maandag weer mee te willen gaan..
Kosten ongeveer € 10 te betalen op de terugreis.

Ga mee en help kamerleden en bewindslieden te overtuigen dat ontpolderen niet door mag gaan.

Vertrektijd busstation bij de sluizen in Terneuzen 8.00 uur
Vertrektijd ANWB/wegenwacht Kapelle 8.30 uur
Vertrektijd Wouwse Tol 9.00 uur

Indien mogelijk een berichtje terug voor 16.00 uur vanmiddag.
De mogelijkheid van opstappen in Kapellebrug hangt af van het totaal aantal deelnemers, dat zich vanmiddag voor 16.00 uur opgeeft.

Opgave met vermelding van telefoonnummer en mobiel nummer en opstapplaats bij:
Kees de Broekert tel 0113 639395
Nout en Magda de Feijter tel 0115 431718 e-mail: eendragt@ziezo.biz

Neem een lunchpakket mee.
Bereikbaar telefoonnummer tijdens de reis 0654 630 428.Vriendelijke groeten
Nout en Magda de Feijter.
3 december 2007 Kabinet: Geen gedwongen ontpoldering in Zeeland

Het kabinet gaat er alles aan doen om gedwongen ontpoldering in de provincie Zeeland te voorkomen.
Een meerderheid van het parlement wil voorkomen dat grondeigenaren op de zee gewonnen landbouwgrond verkopen, zodat het gebied onder water wordt gezet.


Petitie


Aan: de vaste Tweede Kamer commissies van LNV en V&W

Datum: 3 december 2007

“Daar schiepen zich de Zeeuwen uit schor en slik hun land”.
Duidelijker kan het Zeeuws-Vlaamse volkslied Zeeland niet beschrijven.
De Zeeuwen en Zeeland hebben elkaar in een proces van eeuwen gevormd. Daarom kun je zomaar niet tegen de Zeeuwen zeggen: “De Vlaamse en Nederlandse regering hebben besloten om 600 hectare in Zeeland te ontpolderen. Je moet van je land weer schor en slik maken”. Ontpolderen is in strijd met de Zeeuwse volksaard; Zeeuwen hebben van generatie op generatie tegen de zee gevochten. Uit enquêtes blijkt steeds weer dat de meerderheid van de Zeeuwen tegen ontpolderen is. Onder druk vanuit Den Haag in combinatie met asfalt en euro’s hebben de Staten van Zeeland ingestemd met ontpolderen.
De noodzaak voor ontpolderen komt voort uit onjuiste argumentatie. De huidige toestand van de Westerschelde wordt vergeleken met de situatie in de jaren ‘60 en daarvoor. Natuurherstel in de Westerschelde is de laatste jaren duidelijk waarneembaar. Dit kan versterkt worden door de oorzaak van de vervuiling aan te pakken.

De lange termijnvisie waarop de verdieping en ontpolderen gebaseerd is ongeveer zes jaar oud. Het is onbegrijpelijk dat in een dergelijk rapport geen afwegingen over de landbouw of de industrie voorkomen. Zeker nu, zes jaar later, is het belang van landbouw, mede ook in verband met energiegewassen en voedselproblematiek, totaal veranderd. Het is onverantwoord om hier landbouwgrond te vernietigen terwijl de honger op wereldschaal toeneemt en we aan de vooravond van grote energietekorten staan.

Omdat er voor ontpolderen in Zeeland geen draagvlak is en het belang van landbouwgrond nu totaal anders beoordeeld wordt, is het verstandig, nu het nog kan, de plannen aan te passen. En het kan:
1. Door het probleem met de Vlaamse buren te bespreken.
2.Door de Delta als ??n geheel te bekijken.

Natuurherstel ja


ONTPOLDEREN NEE

Van: de actiecomit?s “Red onze Polders” in Zeeland
Secretariaat Eendragtweg 12, 4543PL Zaamslag, tel: 0115 431 718Zaamslag , 3 december 2007


Aan de leden van de Commissie Verkeer & Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Geachte Dames en Heren,

Onderwerp: Goedkeuring verdrag betreffende ontwikkelingsschets Westerschelde-estuarium

Onder verwijzing naar de beantwoording door de Europese Commissie van vragen van het geachte lid van het Europees Parlement mevrouw Corbey ( zie bijlage) waarin wordt gesteld dat het aan Nederland is om de geschiktheid van alternatieve locaties aan te tonen dringen wij er bij U op aan om hedenmiddag in het wetgevingsoverleg van de commissie V&W en LNV de volgende standpunten in te nemen:

A Het verdrag in zijn huidige vorm te splitsen in een natuurcompensatie deel en een verdiepingsdeel.

B. Het natuurcompensatie deel te verwerpen.

C. De regering op te dragen wetenschappelijk aantoonbare alternatieven te ontwikkelen en daarbij innovatieve oplossingen zoals de ontwikkeling van nieuwe natuur doormiddel van eilanden en dergelijke te betrekken.

D. De regering op te dragen deze nieuwe aanpak uit te onderhandelen bij de Europese Commissie en het Vlaams Gewest.

Dames en Heren leden van het Nederlands Parlement,
wij vinden het een grote schande dat de Regering zich in deze besluitvorming verschuilt achter Europese Regelgeving en niet bereidt is de juiste initiatieven te ontplooien. Onze hoop is nu gevestigd op u als onze volksvertegenwoordiging.
Wij verzoeken u ??n en ander in een kamerbreed besluit vast te leggen en wijzen U op uw
verkiezingsbeloften.

Hoogachtend,

Namens het actiecomit? tegen ontpoldering langs De Westerschelde “Red onze Polders”.

A. de Feijter, secretaris
Eendragtweg 12
4543 PL Zaamslag

Aanstaande maandag 3 december reizen Zeeuwen en Vlamingen massaal af naar Den Haag om de bespreking van de Scheldeverdragen bij te wonen en hun protest tegen gedwongen ontpoldering te laten horen.Vriendelijke groeten

A. de Feijter, secr. Actiecomit? “Red onze Polders”.PERSBERICHT

Zeeuwen naar Den Haag met petitie tegen ontpoldering.


• Lange termijnvisie achterhaald
• Dreigende voedsel- en energietekorten
• Geen draagvlak bij de Zeeuwse bevolking
Spannende tijden voor de mensen in de polders, die op de nominatie staan om ontpolderd te worden. Kan deze dreiging door onteigening afgedwongen worden of hebben ze zelf nog inspraak over eigen have en goed.

Beslissen politici daarmee over een verdergaande ontpoldering van 3000 ha. in de toekomst, alleen al in Zeeland. Een groot areaal landbouwgrond, dat in de toekomst hard nodig zal zijn voor voedselvoorziening en bio-ethanol.

Het actiecomit? is van mening dat de 6 jaar oude lange termijnvisie voor de Schelde niet meer van deze tijd is en dat een vernieuwde versie met afwegingen over de landbouw en industrie noodzakelijk is. Daarbij is natuurherstel in de Westerschelde de laatste jaren duidelijk waarneembaar. Dit kan versterkt worden door de oorzaken van vervuiling weg te nemen.

Mogelijkheden en alternatieven zijn aanwezig.

Aanstaande 3 december 2007 reizen vele Zeeuwen, met 2 bussen af naar Den Haag om het Wetgevingsoverleg bij te wonen over de Scheldeverdragen.
Voorafgaande aan het debat wordt door het actiecomit? om 9.40 uur een petitie aangeboden in de Statenpassage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De besprekingen beginnen om 10 uur en duren tot 14 uur.

Vertrek uit Den Haag 15.30 uur.


Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus.

Nadere info: A. de Feijter, tel 0115 431718.

Namens het gezamenlijk actiecomit? tegen ontpolderen langs De Westerschelde
“Red onze Polders”.============================================================


Onderaan de opstapplaatsen en –tijden voor de busreis naar Den Haag.

Als u zich al opgegeven hebt, is het niet nodig te reageren.

Kees de Broekert zal telefonisch contact opnemen voor de opgaven, die bij hem al binnen zijn gekomen.

Wilt u a.u.b. zo mogelijk voor woensdag opgeven?Aanstaande woensdag 28 november wordt in de provinciale commissie Ruimte Ecologie en Water het rapport van prof.Verschuure besproken.

Aanvang 9.00 uur in de Abdij te Middelburg.

Het lijkt ons een goede zaak om met een groot aantal mensen aanwezig te zijn. Komt u ook?Carpooling vanaf busstation Terneuzen, vertrek 8.00 uur.


OPGAVEFORMULIER BUSREIS D.D. 3 DECEMBER 2007 naar Den HaagBeste mensen,


Maandag 3 december 2007 aanvang 10 uur wordt in de Tweede
Kamer het debat gevoerd over de Scheldeverdragen met daaraan gekoppeld het
ontpolderen.


Het actiecomit? roept u dringend op om mee te gaan naar Den
Haag om de leden van de Tweede Kamer duidelijk te maken, dat ontpolderen langs
de Westerschelde niet mag gebeuren.


We gaan met een bus naar Den Haag, u kunt zich daarvoor opgeven tot 28 november.
Kosten 10 euro per persoon.

Neem ook een lunchpakket mee. Vertrek terugreis 15.30 uur.
De opstapplaatsen zijn: Borssele, A.M.Z. ------------- -- 06.25 uur
Middelburg, Mortierboulevard--- 06.55 uur
Kapelle, ANWB --------------- 07.25 uur
Rilland, Shell station ------------ 07.45 uur

Zeeuws Vlaanderen : Terneuzen, busstation bij de sluizen 06.30 uur
Zaamslag, Plein------------------------- 06.55 uur
Kapellebrug stoplicht bij grensovergang 07.15 uur
Wouwse Tol ------------------------------ 08.00 uur


U kunt zich opgeven tot uiterlijk 28 november a.s.

Bij Kees de Broekert tel 0113 639395
Bij Magda de Feijter tel 0115 431718 of mail eendragt@ziezo.biz
Bij Rienus Mol per e-mail: mo-no@hetnet.nl

per fax: 0113-350648

per brief: Monsterweg 150 4454 pp BorsseleNaam:-------------------------------------------


Adres:------------------------------------Woonplaats-----------------------


Telefoon:-----------------telefoon mobiel------------------------------------


Opstapplaats-------------------------

MOGEN WE OP U REKENEN ?


Namens het actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde & Red onze Polders


Nout en Magda de FeijterZaamslag 16 november 2007

Beste mensen,

De behandeling van de Verdragen over de Westerschelde en dus ook de plannen van de regering voor ontpoldering komen 3 december 2007 in de Tweede Kamer aanbod.

Vanuit de pers is belangstelling voor het onderwerp en de actiecomit?s willen nog een keer hun protest laten horen tijdens een volksvergadering.

We roepen iedereen op:

Kom maandag 19 november 2007 met zijn allen naar deze volksvergadering om 15.00 uur op de dijk van de Hedwigepolder bij de radartoren.

U wordt verzocht om een schop mee te nemen. U mag uiteraard iets eerder aanwezig zijn.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Willy Dobbelaer 0114-31 39 16

Verdere belangrijke data om:

27 nov. 19.00 uur informatiebijeenkomst MER verruiming vaargeul Westerschelde
Arsenaaltheater te Vlissingen, zie www.inspraakpunt.nl

28 nov. 9.00 uur bespreking rapport van prof. Verschuure door de prov.commissie in de Abdij te Middelburg

29 nov. 19.00 uur informatiebijeenkomst MER verruiming vaargeul Westerschelde
Gemeentehuis te Terneuzen

30 nov. 14.00 uur symposium over zoet/zout water in de polder te Stellendam, sprekers o.a. A.Koppejan Kamerlid
organisatie ontpoldertegenstanders op Flakkee ,

3 dec. 10.00 uur(?) debat in Den Haag over de Scheldeverdragen,
plan is om met de bus erheen te gaan
nader info volgt

15 dec. middag slotmanifestatie in Zierikzee ter gelegenheid van het eind van de expositie over ontpolderen

Namens het actiecomit? tegen ontpolderen langs De Westerschelde

“Red onze Polders”.

A. de Feijter,

tel 0115 431718

mail eendragt@ziezo.biz
NIEUWSBRIEF Van het gezamenlijk actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde: Braakman-Zuid, Eendragt- en Hellegatpolder, Perkpolder, Hertogin Hedwigepolder, Willem Leopoldpolder, Everinge-, van Hattum- en Zuidpolder “RED ONZE POLDERS” Beste mensen, Na een rustige zomer op ontpoldergebied, neemt het actiecomit? het werk weer op. Aanleiding zijn de brieven, die de minister van LNV verstuurd heeft naar de Tweede Kamer. Als het niet mogelijk blijkt om de grond in de Hertogin Hedwigepolder op vrijwillige basis te verkrijgen, zal zij overgaan tot de Rijksprojectenprocedure. Dat betekent dat er onteigend zal worden. Er is in Nederland nog nooit voor natuurherstel onteigend. We maken ons erg ongerust daarover. Met gelijkgestemden wordt een actie op touw gezet om duidelijk te maken, dat onteigenen niet volgens de afspraak is. Zie www.verdedigdedijken.nl Bijna alle politieke partijen zijn tegen ontpoldering, de meerderheid van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten hebben zich uitgesproken: uitsluitend grondverwerving op vrijwillige basis. In september worden in de Tweede Kamer de Scheldeverdragen besproken. Op 10 september a.s. komen de vaste kamercommissies van LNV en V&W naar Middelburg om zich te oriënteren op dit dossier. Leden van het actiecomit? zijn uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan. Vooraf wordt een actie georganiseerd om druk te geven tegen het onteigenen en ontpolderen. Het actiecomit? roept u allen op om mee te doen aan het volksverzet op donderdag 6 september van 17 tot 18 uur op de zeedijk in de Hedwigepolder. Graag aanwezig om 16.30 uur met een schop bij de radartoren in de Hedwigepolder. Op de zeedijk zullen we met een schop/spa staan om aan te geven dat wij mans genoeg zijn om geslechte dijken terug op te bouwen. Boeren kunnen op de tractor komen, vissers liggen met hun boten op de Schelde. De kerkklok van Prosperpolderdorp zal luiden. Laat zien dat ook u tegen deze gang van zaken bent en kom ook 6 sept. naar de Hedwige. Nadere info: fam. de Feijter 0115 431718. Vertrek tractoren Reuzenhoek fam.Dekker 15 uur, info: Edwin Dekker 06 2154 4526 Kuitaart fam.Brooijmans 15.30 uur

2007


17-3-2007Hierbij het berichtje van Annette uit Braakman-Zuid.

Volgens PZC hebben parlementariërs uit Vlaanderen en Nederland met elkaar gepraat in Antwerpen. Vlaanderen wil doorpakken met ontpolderen en de natuurorganisaties gesterkt door dit bericht staan nog pal achter het ontpolderen. Als je hier op wil reageren op de site en bij Lezers schrijven in de PZC,…. heel graag!

En verder wie wordt in Zeeland de gedeputeerde met het ontpolderdossier? We willen iemand die tegen ontpolderen is, en gezien de stemming bij de laatste enquête 59% tegen ontpolderen is dat een voor de hand liggende gevolgtrekking!

Nu nog even naar de PZCsite .


Vandaag zaterdag (en zondag?) kan er op de site van de PZC gestemd worden voor of tegen ontpolderen.
Je kan dan ook een eigen mening doorsturen die dan geplaatst wordt op internet,
dit vooral naar aanleiding van het artikel over de reactie Belgie op het vraagstuk ontpolderen.

Dus iedereen die achter de computer zit ga naar www.pzc.nl en stem TEGEN!!!


Groeten

Nout en Magda de Feijter.
PERSBERICHT 14-2-2007
(oplopend)


De gezamenlijke actiecomit?s tegen ontpolderen langs De Westerschelde maken bekend dat zij onder de naam “Red onze Polders” hun acties gezamenlijk voortzetten.


Het betreft:


Van Hattum-, Everingen- en Zuidpolder,


Hertogin Hedwigepolder,


Hellegat- en Eendragtpolder,


Braakman-Zuid,


Willem Leopoldpolder


Actiecomit? “Red onze Polders” wil voor de verkiezingen van de Provinciale Staten 7 maart aanstaande, de kiezers via publicaties op de hoogte stellen welke partijen v??r c.q. tegen ontpolderen zijn en de kiezers te overtuigen daarvan goede nota te nemen.


Onze Belgische/Nederlandse medestanders rondom het Zwin voeren actie tegen verruiming van het Zwin en ontpoldering op Belgisch en Nederlands gebied van de
Willem Leopoldpolder en vragen een petitie te ondertekenen via www.redonzepolder.be . Intussen zijn al ruim 6500 handtekeningen binnen.

Besprekingen zijn gaande met het provinciaal bestuur in West Vlaanderen.

Gemeente Knokke-Heist en gemeente Sluis hebben al laten weten tegen ontpolderen te zijn van dit gebied.


“Red onze Polders” is het niet eens met het ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura 2000 wat betreft punt H1130, uitbreiding van oppervlakte van estuaria (ontpolderen), en zal voor 19 februari as een bezwaar indienen. Herstel van het totale estuarium en toename van druk scheepvaartverkeer kunnen ons inziens niet samengaan. Het verdient aanbeveling om de huidige beschermde gebieden in de Westerschelde te handhaven en de aanwijzing van de gehele Westerschelde te laten vervallen. Bovendien laat het huidige beheer van “zogenaamde natuur” veel te wensen over.

Voor nader informatie:

A. de Feijter
tel. 0115 431718

-----------------------------------------------------

PERSBERICHTDe gezamenlijke actiecomit?s tegen ontpolderen langs de Westerschelde hebben bijgaande brief naar de informateur, dhr. Wijffels gestuurd om aandacht te vragen voor de problematiek rond het ontpolderen in Zeeland.

Buitengewoon veel weerstand, geen draagvlak bij de bevolking en geen vrijwillige verkoop van goede landbouwgronden om het ontpolderen tot stand te brengen.


Afschriften zijn verstuurd naar de fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer.


Graag uw aandacht voor dit nieuws!


Met vriendelijke groeten

A. de Feijter

Zaamslag

Tel 0115 431718

Mail eendragt@ziezo.biz2006

(aflopend)


Deltaplan Landschap ? 14/07/2006


Zie ook het verhaal over het ontpolderen in de Daily Telegraph, Engeland van 27/05/06

Wat is dat toch met die natuurjongens, de groene maffia?
Willen ze Nederland dan echt terug naar de toestand van voor 1200?
Moeizaam op het water veroverde vruchtbare polders worden nu teruggeven aan de natuur zeggen ze.
Aan de natuurlobby bedoelen ze dan natuurlijk.
Want als er iets is wat ze willen is het eigendom, zeggenschap en vooral natuurlijk geld van de belastingbetaler om hun verwerving en riante salarissen mogelijk te maken.
Gesteund in Zeeland door een gedeputeerde die zijn naam eer aan doet, want hij kraamt de groots mogelijke onzin uit.
Natuurcompensatie en nieuwe natuur?
De enige die natuur kan maken is de natuur zelf en niet de natuurlobby en een aantal bureaucraten die de belastingbetaler handenvol geld kosten.
En dikwijls betekent hun inzet vernietiging van de bestaande natuur en is wat er voor terugkomt in hun rapporten al te mooi om waar te zijn.
Democratische controle is er niet meer want deze groene maffia bepaalt wel in toenemende mate het natuurbeleid in Nederland.
Terwijl we in Nederland toch een Staatsbosbeheer hebben die nog enigszins democratisch te controleren valt, struikel je steeds meer over allerhande verenigingen en stichtingen die natuurgebieden verwerven en de belastingbetaler handen vol geld kosten.

Voorbeelden te over:

Het natuurgebied Rammegors tussen Tholen en St.Philipsland was oorspronkelijk een vervuild slib depotbekken.
Ik ken het gebied vanaf het moment dat het aangelegd werd en gevuld met vervuild slib werd volgespoten.
De natuur ging zelf aan het werk in het gebied, en ik zag het gebied volgroeien met prachtige zeldzame planten. Ook was het vanaf het begin een plaats voro allerlei dieren, heb er nog een flamingo gefotografeerd.
En wat gebeurt er? Het werd gepromoot als HET natuurgebied en was slibdepot af en werd officieel
natuurgebied.
En toen zei ik dus ook: Nu het officieel natuurgebied is geworden, is het geen natuurgebied meer!
Op de plaatsen waar ik de zeldzame planten had gezien, liepen nu schapen, dus weg planten.
Ook liepen er nu paardjes in weitjes afgepaald en wel (!) dus de oorspronkelijke flora en fauna kwamen in
de knel, ook al door de (uiteraard verplichte) aanleg van wandelpaden, routebordjes en uitkijktoren.
Ik zag gedurende jaren dit mooie gebied achteruitgaan. En wat willen ze nu?
Ze gaan voor 2,5 miljoen euro een doorlaat aanleggen in de krabbekreekdam zodat dit brak/zoe*****ergebied overstroomd wordt door zout water, dus de natuur die er was en al te lijden had van de
groene maffia, wordt nu vernietigd en vervangen door nog meer geplande natuur, die dus geen natuur meer is.
Maar de zware metalen die er nog liggen worden gemakshalve door de groene maffia maar vergeten en ze hopen dat niemand dat zegt of schrijft want dan hebben ze minder -dikbetaald- werk.


Het eiland Tiengemeten was eigendom van een beleggingsmaatschappij en is gekocht door de overheid, lees belastingbetaler, voor 70 miljoen gulden en overgedragen aan de vereniging Natuurmonumenten.

En nu weer de ontpoldering van een aantal polders in Zeeuws Vlaanderen en Zuid Beveland ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde.
In Zeeuws Vlaanderen betreft het de Eendragtpolder en de Hellegatpolder.Hun website


Stuur een brief , briefkaart of een kaartje met uw handtekening naar:
Fam. Nout de Feijter Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag

Stuur een protest e-mail door op deze link te klikken. Ik ben tegen ontpoldering

Het wordt tijd de natuur van Nederland weer terug te geven aan de burgers en boeren, die het tenslotte in de loop der eeuwen gevormd hebben ,terwijl het nu door de natuurjongens, ambtenaren en projectontwikkelaars steeds verder verziekt wordt.

Zie ook ikmaakmezorgen.nl en startpagina over ontpolderen

Update:
Zeeuwen naar Den Haag met handtekeningen tegen ontpoldering


De in Zeeland tegen de ontpoldering ingezamelde handtekeningen zullen op donderdag 14 september a.s. op het Binnenhof in Den Haag worden aangeboden aan de Vaste Commissie voor Landbouw in de Tweede Kamer. De Commissie overlegt die dag met minister Veerman van LNV over de Natuurontwikkeling langs de Westerschelde.


Ruim 27.000 mensen uit Zeeland, binnen- en buitenland, van heinde en ver hebben tot nu toe hun handtekening gezet uit protest tegen het opofferen van 600 hectare landbouwgrond voor nieuwe getijdennatuur. Hoeveel het er precies zijn weten we nog niet. Er komen er nog iedere dag bij, zeggen Magda de Feijter en Gert Jan Minderhoud, belast met de coördinatie van de acties.


De actiecomités zullen in Den Haag ook eisen dat er serieus onderzoek wordt gedaan naar alternatieven. Over de uiteindelijk te nemen maatregelen zal de Zeeuwse bevolking zich moeten kunnen uitspreken, bij voorkeur via een referendum.


Op 14 september rijdt er een bus naar Den Haag om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen de overhandiging en het daaropvolgende overleg met de minister bij te wonen. Het aanbieden van de handtekeningen is gepland om 13.15 uur. Het overleg van de beide Kamercommissies voor Landbouw en Verkeer en Waterstaat met de minister begint om 13.30 uur (Troelstrazaal) en duurt tot circa 15.00 uur.Aanmelden bij voorkeur per e-mail:

eendragt@ziezo.biz met vermelding van naam en telefoonnummer.

of eventueel telefonisch op 0115 431718


Vertrek uit Den Haag terug naar Zeeland is gepland om 16.15 uur.Onderwerp: aabieding handtekeningen tegen ontpoldering

Beste mensen,
Wij waren vol goede moed om 14 september met een bus (68 personen) naar Den Haag te reizen, om de handtekeningen tegen ontpolderen aan de Vaste Kamercommissie LNV aan te bieden en vervolgens het debat over natuurherstel in de Westerschelde bij te wonen in de 2e Kamer.
Helaas kwam er laat in de middag een telefoontje dat wegens een overvolle agenda de aanbieding van de handtekeningen en het debat een week zijn verschoven naar donderdag 21 september aanstaande.
Ook dan weer willen we met goede moed met de bus naar Den Haag.
Het debat over de vogel- en habitatrichtlijn vindt wel plaats op 14 september
Zou u zo vriendelijk willen zijn dit bericht morgen (woensdag) indien mogelijk in de krant / op uw website willen plaatsen.
Voor nadere informatie telnr. 0115 431718 mail eendragt@ziezo.biz
Bij voorbaat dank
Magda de Feijter, namens de gezamenlijke actiecomit?s


Update webmaster:nog gevonden uit PZC 2003:


PERSBERICHT.

Zeeuwen brengen nu op 21 september de handtekeningen tegen ontpolderen naar
Den Haag.
Donderdag 21 september reist een Zeeuwse delegatie naar Den Haag om een petitie en de ruim 27.500 handtekeningen aan te bieden aan de Vaste Kamercommissie LNV.
De Commissie overlegt die dag met minister Veerman over de Natuurontwikkeling langs de Westerschelde.
De aanbieding van petitie en handtekeningen vindt plaats bij de ingang Plein 2 om 13.30 uur.
Het algemeen overleg daaraanvolgend is om 14.00 uur in de Kappeyne van de Coppellozaal.

Voor deze Natuurontwikkeling wil men 600 ha goede landbouwgrond opofferen.
Door het rijk zijn aangewezen in Zeeuws-Vlaanderen:
In het westelijk deel bij het Zwin de Willem- Leopoldpolder
In het oostelijk deel de Hertogin Hedwigepolder en de Prosperpolder
Het middengebied wordt door de provincie Zeeland geselecteerd. Hiervoor staan op de nominatie in Zeeuws-Vlaanderen: de Eendragtpolder en de Hellegatpolder
Zuid-Beveland: van Hattumpolder, Everingepolder en Zuidpolder.
(zie kaartje onderaan dit blad)

Het opofferen van 600 ha landbouwgrond heeft gevolgen voor de opbrengsten van grondstoffen voor voedsel en kleding.
Voor de toekomst zal dat 2 miljoen liter bio-brandstof zijn.
Nu worden er o.a. in deze polders de beste conference peren ter wereld geproduceerd.
Totaal 1 miljoen kilo fruit vindt zijn weg naar export en consument.
Producten uit deze polders worden onder andere aangeleverd voor:
patates-frites (8.5 miljoen porties) - suiker (600.000 kilo) - broden ( 1,5 miljoen)
Kleding en linnengoed
En graszaad om h??l v??l voetbalvelden van een mooie grasmat te voorzien.
Ontpolderen is niet gunstig voor de consument!
---------------------------
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus.
Aanmelden via mail: eendragt@ziezo.biz of telefonisch 0115 431718

Noot voor de redacties: voor nadere informatie: fam. de Feijter tel 0115 431718
Persmap is ter plaatse beschikbaar op 21 september.
De bus vertrekt om 9.30 uur in Terneuzen (busstation) en 10 uur Kapelle (wegenwachtstation)

Namens de actiecomit?s: Magda de Feijter Zeeuws-Vlaanderen
Gert Jan Minderhoud Zuid-Beveland

Terneuzen/Oudelande, 16 september.


21-9-2006

Omroep Zeeland: Kans voor alternatieven ontpolderen12 oktober 2006

Beste mensen,Hierbij een berichtje van het actiecomit? tegen ontpoldering langs de Westerschelde.Allereerst hartelijk dank voor uw support voor de actie tegen ontpoldering. We zijn weer een flinke stap vooruit.

We willen nu de politiek laten weten en vooral die partijen, die de motie v.d.Staay niet hebben gesteund, dat ze ontpolderen beter maar kunnen vergeten.Om te beginnen de PvdA. De beoogde lijsttrekkers maken momenteel een tournee door de provincie voor hun kandidaatstelling.Zaterdagmorgen 14 oktober zijn ze vanaf 9.45 uur in Dreischor in “De kleine Schorre”.

Dit is de kans voor mensen op Schouwen-Duiveland om naast ontpoldering plan Tureluur etc. te berde te brengen.

Er zijn veel verontruste reacties bij ons binnengekomen over de huidige natuurontwikkeling.Maandagavond zijn ze in de Westkant te Terneuzen vanaf 19.30 uur.

Ook daar zullen ze ons tegenkomen!De bijeenkomsten staan open voor belangstellenden.Groeten,

Nout en Magda de Feijter.

PERSBERICHT. ACTIE TEGEN ONTPOLDERING IN TERNEUZEN De gezamenlijke actiecomit?’s tegen ontpoldering langs de Westerschelde voeren dinsdag 19 december vanaf 18.15 uur actie bij het Scheldetheater in Terneuzen. Om 19.00 uur begint daar een informatiebijeenkomst over het rapport Maljers inzake plan Braakman-Zuid voor bestuurders van gemeenten, waterschappen. De actiecomit?’s willen de bestuurders overtuigen, dat ontpolderen van Braakman-Zuid wederom veel onrust en weerstand oproept bij de bevolking en een teleurstellend alternatief is voor ontpoldering van de alreeds genomineerde polders aan weerszijden van de Westerschelde. Weer wordt landbouwgrond opgeëist voor schor en slik. En dat is dan niet meer wandelen en recreëren in het mooie Braakmanbos, want dat kan niet tegen het zoute water. Het zal de provinciale politiek sieren, als zij rekening houdt met het draagvlak van de bevolking ( 30.000 handtekeningen tegen ontpolderen). Namens de gezamenlijke actiecomit?’s Braakman-Zuid – Z-Beveland – Eendragt en Hellegatpolder – Hedwige en Prosperpolder Nout en Magda de Feijter Eendragtweg 12 Zaamslag Tel 0115 431718 Mail eendragt@ziezo.biz
Beste allemaal,

Afgelopen jaar hebben we veel support gekregen bij de actie tegen ontpoldering en willen ook u bedanken voor uw bijdrage. Het heeft ons goed gedaan, dat velen met ons meeleven/meedachten en door hun steun, adviezen enzovoort de actie tegen het ontpolderen tot zo’n succes maakten.

Wij wensen u allen een voorspoedig en gezond 2007 en hopen zonodig weer op uw steun te mogen rekenen bij verdere acties.

dhr. van Melle heeft 500 handtekeningen nodig voor uiterlijk 12 januari. Dat is kort dag maar als we allemaal een blad vol hebben zijn we al een eind.

Verder was er zondag jl op tv in het programma Buitenhof een boeiende bijeenkomst over de stijging van het water. In deze bijeenkomst stelde dhr. Geuze zijn perspectief voor om eilanden voor de kust te maken. Dat hebben wij al veel meer gehoord, maar de daar aanwezige minister Winsemius dacht dat er geen draagvlak voor zou zijn!
Kijk voor meer informatie www.buitenhoftv.nl  (aan de redactie kun je een reactie sturen) en www.ikmaaakmezorgen.nl .

Het actiecomité Braakman-Zuid timmert hard aan de weg, zie de nieuwsuitzending tv Zeeland vandaag en morgenvroeg. Ook hebben we contacten met inwoners rond het Zwin. Gemeenten Knokke en Sluis zijn faliekant tegen ontpolderen.Noot: Dit was mijn orginele artikel in de PZC in 2006, in 2004 had ik in BN/deStem al het begrip Groene Maffia gebruikt, dit naar aanleiding van het eiland Tiengemeten.
De gedeputeerde waar ik in het stuk naar verwijs is later in China dodelijk verongelukt.

Wat is dat toch met die natuurjongens, de groene maffia?
Willen ze Nederland dan echt terug naar de toestand van voor 1200?
Moeizaam op het water veroverde vruchtbare polders worden nu teruggeven aan de natuur zeggen ze.
Aan de natuurlobby bedoelen ze dan natuurlijk.
Want als er iets is wat ze willen is het eigendom, zeggenschap en vooral natuurlijk geld van de belastingbetaler om hun verwerving en riante salarissen mogelijk te maken.
Gesteund in Zeeland door een gedeputeerde die zijn naam eer aan doet, want hij kraamt de groots mogelijke onzin uit.
Natuurcompensatie en nieuwe natuur?
De enige die natuur kan maken is de natuur zelf en niet de natuurlobby en een aantal bureaucraten die de belastingbetaler handenvol geld kosten.
En dikwijls betekent hun inzet vernietiging van de bestaande natuur en is wat er voor terugkomt in hun rapporten al te mooi om waar te zijn.
Democratische controle is er niet meer want deze groene maffia bepaalt wel in toenemende mate het natuurbeleid in Nederland.
Terwijl we in Nederland toch een Staatsbosbeheer hebben die nog enigszins democratisch te controleren valt, struikel je steeds meer over allerhande verenigingen en stichtingen die natuurgebieden verwerven en de belastingbetaler handen vol geld kosten.


Belangrijke websites, de anderen vind U in de rest van dit artikel:


http://www.ontpoldering.scaldiasoftware.com/
emailadres: eendragt@ziezo.biz
http://www.ikmaakmezorgen.nl/

http://ontpolderen.startpagina.nl/


 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 61
 

 
 
Associated Topics

Ruimte en Milieu
 
  
 
Ontpolderen (Score: 1)
door leendertvmelle op Woensdag 24 mei @ 06:17:11 GMT+1
(Gebruikersinformatie )
Ontpolderen
 

Als we de krantenkoppen van de PZC moeten geloven, zal het ontpolderen doorgaan. De koppen, meestal in het grootst lettertype van de pagina, als “Verzet tegen ontpolderen strandt”en “Ontpolderen is onontkoombaar” liegen er niet om. Hoe anders zou de Zeeuw zijn ochtendblad lezen als daarin krantenkoppen zouden staan als: “Meerderheid Zeeuwse gemeenten tegen ontpolderingsplannen” of “Provincie en Tweede Kamer handhaven vrijwilligheid ontpolderen” of “Provinciale Staten verwijten Kramer tactloos optreden naar boeren”. “Gedeputeerde Kramer maakt dezelfde fout als zijn voorganger” Onder die laatste kop zou de Zeeuw dan kunnen lezen hoe statenlid van de Giessen (D66) in de vergadering van 21 april jl. gedeputeerde Kramer verweet exact dezelfde fout te maken als van Zwieten 10 jaar geleden toen de ontpolderingsplannen in Zeeland strandden. In dat verslag van die statenvergadering zou ook hebben kunnen staan dat  Heijning (VVD) Kramer verweet de ZLTO zout in de wonden te wrijven.

Ontpolderen is nog niet zeker. De startnotities zijn nog niet gepubliceerd; de inspraak moet nog beginnen. De keuze van de polders is nog niet gemaakt. We staan nog maar aan het begin van de besluitvormingsprocedures. De maatschappelijke kosten en baten analyse moet nog gemaakt worden. En de rekenkamer had zware kritiek op de vorige analyse; het was te duur.

Aan de PZC kan het verwijt gemaakt worden dat het nieuws rond ontpolderen selectief gebracht wordt en dat ze met de krantenkoppen van de laatste dagen zout in de wonden van de Zeeuwen wrijft.
Dat is onverstandig.


Leendert van Melle

webmaster www.ikmaakmezorgen.nl [www.ikmaakmezorgen.nl]

Havenpark 18

Zierikzee 
 

 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Infos
  [ Infos ]

   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 55
  Leden: 0
  Totaal: 55
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  9641418
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link