Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Welzijn: Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
Geplaatst op Woensdag 09 september @ 10:49:18 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Welzijn De verkeerde keuzes van de Balkenende kabinetten

Zeker sinds 2000 verbaas ik me steeds meer. De euro kregen we 10% te duur, sindsdien is een gemiddeld gezin er meer dan 300 euro per maand op achteruit gegaan. Miljonairs mogen hun hypotheekrenteaftrek houden. Er zijn zoveel ambtenaren dat de hardwerkende burger geen looneisen mag stellen maar moet matigen. Mede door rif-raf is de criminaliteit enorm toegenomen, maar nu horen we dat die het beste geintegreerd zijn. Is het dan gek dat de burger geen vertrouwen meer heeft? Nu zitten we weer te steggelen over de AOW leeftijd , 1 of 2 jaar erbij en de Westerschelde. Waarom worden er geen echte keuzes gemaakt, Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
En in de Westerschelde leg je tussen slaperdijken het Hontekanaal aan wat Antwerpen laat overstromen, en wat duizenden hectares extra natuur oplevert, en het oude b.v. Saeftinge wordt ook beschermd, kijk maar naar het Schelde-Rijn kanaal, en allemaal aangelegd door moeder natuur.
Daardoor moet de groene maffia, de ZMF, de zeeuwse milieu farizeeers voorop, de komende 100 jaar hun mond houden, dus die subsidies hebben we dan ook niet meer nodig.
Misschien ook een idee, ipv slaperdijken de zijden van het kanaal laten bestaan uit rijen betonblokken,
gewoon even vragen aan Greenpeace of ze er nog wat over hebben, kunnen ze ook hun steentje
bijdragen. ;-)
Dus geen waardevolle poldergronden teruggeven aan de natuur, maar westerschelde-water teruggeven aan de natuur EN recreatie.  Vogels hebben niks aan water of ondergelopen polders maar wel wat aan extra slikken. het kanaal leg je zo aan dat je de diepste delen gebruikt, het nauw van Bath verdwijnt.
Tel uit je winst!
Gewoon echte keuzes maken, Balkenende, de VOC mentaliteit weet je wel!
(Heb dit zowel in Elsevier als in BNdeStem en PZC gezet in internetsectie)

de projectsite verruiming vaargeul


omroepzeeland dossier westerschelde


Het is gewoon een kwestie van (goede) keuzes maken.
De bureaucratie in alle geledeningen aanpakken!

De VOC mentaliteit weet je wel!

Gewoon doen en er niet eindeloos over vergaderen.

Gegevens Westerschelde
 • Lengte: 113 kilometer
 • Breedte: 2000 tot 8000 meter (van oever tot oever) 
 • Oppervlakte: 30.000 hectare
Gegevens hoofdvaargeul
 • Lengte: ong. 95 kilometer
 • Breedte: 300 tot 530 meter
 • Diepte: 51,44 tot 13,44 meter
 • Beroepsvaart-/CEMT-klasse: VIc (geen beperkingen aan de afmeting)
 • Recreatievaartklasse: AZM
 • Aansluitende vaarwegen: Kanaal Gent-Terneuzen, Noordzeeroute, Kanaal door Walcheren, Kanaal door Zuid-Beveland, De Schelde/Antwerps Kanaalpand en het Schelde-Rijnkanaal (direct over de grens in België).Google books:
Beschryvinge van de vermaerde riviere de Schelde, haere oudheyd, loop ...1585
 Door Jan Antoon Frans Pauwels 1785

Geschiedenis Schelde


De Schelde (Frans: Escaut) is een rivier die ontspringt in de gemeente Gouy in Noord-Frankrijk en door Henegouwen en Vlaanderen via Gent en Antwerpen naar de Noordzee stroomt. Haar eerste benaming was 'Scaldis' in een Romeinse tekst uit de 1e eeuw v Chr. Een andere naam was 'Scala'. Op een Engelse kaart uit 1797 vindt men de benaming Scheldt, net zoals de Antwerpenaar vandaag spreekt over 't Schelt'.

Zoals veel rivieren tijdens de ijstijd liep de Schelde omstreeks 30.000 jaar geleden in noordoostelijke richting via het huidige Gent. Daar mondde de Rupel uit in de Schelde. Vandaar stroomden ze samen naar Zeebrugge, waar ze ter hoogte van de Doggersbank in zee stroomden. De Noordzee was in die tijd een droge vallei.

Ongeveer 15.000 jaar geleden, aan het einde van het Weichselien, trok het ijs trok zich terug en bleven er zandbanken en opgewaaide zandruggen achter. Dit was onder meer de zandrug van Zandig Vlaanderen, die ten zuiden van Brugge loopt en via het noorden van Gent naar het Land van Waas. Rivieren werden gedwongen andere wegen te zoeken naar zee. De Schelde volgde nog zijn eigen weg naar zee ter hoogte van Zeebrugge, maar de Rupel boog ten zuiden van Antwerpen af naar het noorden en stroomde langs het huidige Antwerpen, Bergen op Zoom en Rotterdam, samen met de Rijn naar zee.

Zo'n 8.000 jaar geleden dwongen zandafzettingen in het gebied tussen Gent en Zeebrugge de Schelde een richting te zoeken naar het oosten. Hier stroomde de Schelde in de vroegere bedding van de Rupel naar zee. Ongeveer 5.000 jaar geleden steeg de zeespiegel en drong de zee zover landinwaarts dat deze ter hoogte van Bergen op Zoom doorbrak naar de Schelde. Zo werd de Oosterschelde gevormd. De Westerschelde was toen nog een smalle inham, de Sincfal, die in de loop van de eeuwen steeds verder landinwaarts kwam. In de 10e eeuw brak ook hier het laatste stukje door, via de Honte naar de Schelde, en vormde op dat moment de Westerschelde.Culturele geschiedenis

De Schelde is al zeer lang van grote commerciële en strategische betekenis. De Romeinen hadden al belangstelling voor het Scheldegebied, ondanks het koude en natte weer en de vele overstromingen. De reden van hun belangstelling was de verbinding per schip naar Britannia. Op Walcheren stond een tempel waar hun scheepslui graag de hulp en bescherming van de godin Nehalennia gingen inroepen voor zij via de Roompot, mogelijk een verbastering van Romanus Portus (Haven van de Romeinen) uitzeilden. Eerst was het gebied stevig in Romeinse handen. De grens lag zo'n 100 km naar het noorden aan de Rijn.

Omstreeks 260 begonnen echter invallen van de Franken een bedreiging te vormen. Rond 290 was het gebied in hun handen en belaagden zij de Romeinse scheepvaart met piraterij. Er volgde nog een aantal veldtochten tegen hen, onder keizer Constantijn bijvoorbeeld. Ook keizer Julianus probeerde hen te onderwerpen, maar gaf hun uiteindelijk (355) maar heel het huidige Vlaanderen en Nederland onder de rivieren in bezit onder voorwaarde dat ze bondgenoten zouden worden. Later werd dit gebied de kern van waaruit zij Gallië zouden veroveren, beginnend met koning Clovis. Van hem is bekend dat hij op de rivier ging zeilen.

De Vikingen gebruikten in de 9e eeuw de Schelde als toegangspoort tot de Lage Landen en na de delingen van het Karolingische Rijk in 843 en 872 werd de rivier de grens tussen het Oost- en het Westrijk. Nochtans verwierven de Vlaamse graven Ename aan de overzijde van de Schelde, een dorp dat goedd op weg was in plaats van het nabije Oudenaarde uit te groeien tot een stad. De vijandigheden tussen beide rijken werd geaccentueerd door de verwoesting in 1054. Toch zou de rivier in theorie tot 1528 de grens tussen het Franse Koninkrijk en het Heilige Roomse Rijk blijven.

In het begin van de 14e eeuw bestond de Scheldemonding nog uit tientallen eilanden en inhammen. Boekhoute, Sluis en Aardenburg waren toen kleine havens van het graafschap Vlaanderen. Net als dit graafschap werd het Scheldegebied (vooral Gent en Antwerpen) later een van de economisch belangrijkste gebieden in Europa vanwege de handel.

Na de val van Antwerpen eindigde de economische bloei en werd de rivier afgesloten voor handelsverkeer door de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het feit dat Staats-Vlaanderen in Noordelijke handen bleef was daarbij van grote strategische betekenis. Pas na 1813 ging de Schelde weer open, tot de onafhankelijkheid van België in 1830. Na de pacificatie tussen België en Nederland in 1839 werd er uiteindelijk een Scheldeverdrag tussen Nederland en België gesloten waarin werd bepaald dat dat zo zou blijven.

In de Tweede Wereldoorlog werd de strategische betekenis van de rivier nog eens zwaar onderlijnd. Er is hevig gevochten om de controle van de monding van de rivier en Walcheren is onder water gezet via een bombardement omdat de geallieerden Antwerpen nodig hadden voor hun bevoorrading.
De Honte (ook wel Heidezee genoemd) is de naam van een deel van het Schelde-estuarium, met name de Westerschelde bij Terneuzen.

De Honte
De Honte is rond het begin van de jaartelling ontstaan. Aanvankelijk mondde de Schelde veel noordelijker in zee uit - ongeveer bij de huidige Nieuwe Waterweg. Toen delen van de strandwal werden weggeslagen, ontstonden zeearmen en kreeg de Schelde via de huidige Oosterschelde een verbinding met de Noordzee.

De Honte was aanvankelijk een brede en ondiepe zeearm die in verbinding stond met de Oosterschelde. Vanaf de 8e eeuw werd de Honte steeds dieper, en tenslotte werd hij de belangrijkste verbinding tussen Schelde en Noordzee. Uit een schriftelijke bron uit 1318 blijkt dat wat nu Oosterschelde heet toen de oude Schelde werd genoemd; de Honte is dan de nieuwe Schelde. Vanaf de 15e eeuw was op de Honte scheepvaart mogelijk.

De verbinding tussen Ooster- en Westerschelde verzandde steeds meer, en werd in 1867 definitief verbroken door de aanleg van een spoordijk westelijk van Woensdrecht. Vanaf dat moment in Zuid-Beveland geen eiland meer maar een schiereiland.

Via een kreek (de Zwaakse Weel) stond de Honte in verbinding met het Veerse Diep.

De naam van de voormalige gemeente Hontenisse in oost-Zeeuws-Vlaanderen duidt op een doorwaadbare plaats in de Honte.


De Westerschelde
De Westerschelde is een zeearm in de Nederlandse provincie Zeeland, gelegen tussen Walcheren en Zuid-Beveland aan de noordzijde en Zeeuws-Vlaanderen aan de zuidzijde. In tegenstelling tot de Oosterschelde, de Grevelingen en het Haringvliet is deze niet afgesloten in het kader van de Deltawerken. De reden hiervoor is dat zo de haven van Antwerpen bereikbaar blijft.

De Westerschelde is de monding van de Schelde. In de regel noemt men het gedeelte vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot aan de Noordzee de Westerschelde, vanaf de Belgisch-Nederlandse grens via Antwerpen tot aan Gent is de naam Zeeschelde. Gent kan echter ook bereikt worden via het Zeekanaal Gent-Terneuzen. Het meest westelijke deel van de Westerschelde heeft 2 hoofdvaarwaters naar de Noordzee. De Wielingen is het ruimst en wordt gebruikt door de scheepvaart naar de Zuidelijke Noordzee. De scheepvaart naar het noorden maakt gebruik van het Oostgat; een betrekkelijk smal vaarwater langs de zuidwestelijke kust van Walcheren..

De Schelde is een stroom die al geruime tijd in ernstige mate verontreinigd is. Dit blijkt uit het feit dat er grote delen zijn waar er geen leven in de rivier is. Door de invoer van rioolwaterzuiveringsinstallaties is de toevoer van nieuw biologisch materiaal verminderd. Hierdoor kan het bezonken slib oxideren. Het schoner worden van de Schelde en daarmee ook van de Westerschelde is een project van de lange adem.

De Westerschelde is een relatief jonge zeearm. De oorspronkelijke Scheldeloop en -monding was de Oosterschelde. Aan de kant van de Noordzee lag in de vroege Middeleeuwen slechts een kleinere zeearm of inham, die als Sincfal in de historische bronnen vermeld staat. Verder oostwaarts, ter hoogte van het huidige Perkpolder, lag een veenriviertje, de Honte genaamd, dat oostwaarts naar de Schelde stroomde. Door stormvloeden in de vroege 12e eeuw, maar mogelijk al in de 9e eeuw, zijn deze zeearm en veenrivier met elkaar in verbinding geraakt en ontstond de Westerschelde als zeearm tussen Schelde en Noordzee. In de eeuwen daarop is deze zeearm steeds breder geworden en heeft voor talloze overstromingen gezorgd.

 Verkeer

De oevers worden voor autoverkeer, waaronder ook openbaar vervoer met een bus die ook fietsen meeneemt, verbonden door de Westerscheldetunnel. Verder is er een voet- en fietsveerdienst tussen Vlissingen en Breskens, verzorgd door Veolia Transport Fast Ferries.

De Westerschelde vormt ook een hindernis voor de scheepvaart, door het bochtige, meer dan tachtig kilometer lange traject tot de haven van Antwerpen, de getijdenstroming en zandbanken lopen er regelmatig schepen aan de grond. Daarom dat op 18 december 2007 de Scheldeverdragen zijn goedgekeurd. Deze verdragen maken een verdieping mogelijk, waardoor grotere schepen makkelijker Antwerpen zullen kunnen bereiken.

 Geschiedenis

Na de val van Antwerpen in 1585 werd het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen geblokkeerd door de Noordelijke Nederlanden. Deze blokkade duurde tot 1792. Sinds de Belgische Opstand van 1830 liep de toegang tot de Antwerpse haven weer via, vanuit Belgisch perspectief gezien, buitenlands grondgebied. In het Verdrag van Londen van 1839, waarin Nederland de Belgische onafhankelijkheid erkende, werd daarom in artikel IX vastgelegd dat Nederland de vrije doorvaart diende te garanderen tussen de Noordzee en de haven van Antwerpen over de Westerschelde. Tussen Nederland en België bestaan sindsdien wrijvingen over de kosten (en sinds de jaren zeventig ook over milieuaspecten) van het verdiepen en verbreden van de toegang tot de Antwerpse haven.

In oktober en november 1944, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, was de Westerschelde het toneel van zware gevechten. De stad Antwerpen was in september 1944 door Britse troepen bevrijd en vrijwel onbeschadigd in handen van de geallieerden gevallen. De Westerschelde en daarmee de toegang tot de haven was echter nog in handen van Duitse troepen. Na de strijd kwam op 28 november 1944 het eerste geallieerde scheepvaartkonvooi in Antwerpen aan.

Sinds 2003 is de Westerscheldetunnel geopend. Voor die tijd waren er twee autoveerdiensten tussen Kruiningen en Perkpolder en tussen Vlissingen en Breskens.
 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 0
 

 
 
Associated Topics

OpinieWelzijn
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Links
  [ Links ]

   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 263
  Leden: 0
  Totaal: 263
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10640317
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link