Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Ontpoldering 2011
(in bewerking)
PERSBERICHT

VOORLOPIGE REACTIE BRIEF EU OVER HET ALTERNATIEF VOOR DE HEDWIGEPOLDER
VAN STAATSSECRETARIS BLEKER

eu kritisch over alternatief hedwigepolder

EU twijfel over alternatieven ontpoldering Hedwigepolder.

Actiecomit√© “Red onze Polders” gaat er gevoeglijk vanuit dat staatssecretaris Bleker zijn uiterste best blijft doen om Brussel ervan te overtuigen dat zijn eigen alternatief voor de ontpoldering van de Hedwige nog altijd de beste oplossing is en blijft.

Er zijn genoeg buitendijkse mogelijkheden, waterkwaliteit Westerschelde is sterk verbeterd nu Brussel-stad zijn riolering niet meer rechtstreeks loost op de Schelde.


De partijen in de Tweede Kamer: CDA – VVD – PVV – SGP  EN SP hebben onverkort ingestemd met het alternatieve plan van Bleker om de Hedwige niet te ontpolderen!

Wij roepen hen dringend op om Bleker duidelijk te blijven steunen  en ontpolderen in het ZeeuwsVlaamse land te voorkomen. Het draagvlak hiervoor ontbreekt over de gehele liniet!


Namens het actiecomit√© “Red onze Polders”

    de Feijter, secretaris,

tel. 06 54362376

 

Hierbij uw aandacht voor een bericht op onze website
www.redonzepolders.nl


Lees over het vernietigend rapport van Vlaamse zijde over de afgravingen in de polders ten nadele van de vogelstand.!!

Donderdag a.s. 6 oktober  Algemene Vergadering Waterschap  Getijdenduiker  Waterdunen.In de voorbespreking waren er mede naar aanleiding van de inspraak van Suze de Hullu veel vragen en ongenoegen om in te stemmen met het besluit. De waterschapsbestuurders gaven weinig duidelijkheid, behalve dat er nu ingestemd en besloten moet worden ivm het verkrijgen van de subsidie. De kosten worden dan gesubsidieerd.
Op latere termijn kan dit vervallen en kan dan veel geld kosten. De provincie heeft tot de aanleg besloten; het waterschap moet zijn taak hierin volbrengen, maar draagt wel zorg voor een goed waterbeheer. Maar...
De aangedragen punten als verzilting, verzanding, kosten na  installatie en op langere termijn waren niet bekend.In september 2008 is bij het waterschap Zeeuwsch-Vlaanderen hierbij een motie aangenomenHet lijkt ons goed om met een aantal mensen deze vergadering bij te wonen.
De vergadering is in het waterschapskantoor te Middelburg, aanvang 19.30 uurCarpooling vanaf het busstation te Terneuzen om 18.30 uur.


NIEUWSBRIEF  18 september 2011

Beste mensen,


Het wordt weer extra druk in ontpolderland. De eerste inspraken bij de provincie zijn al gedaan en de volgende bijeenkomsten komen er aan.
Wij vragen uw medewerking om mee te gaan, in te spreken, kritische vragen te stellen, een briefje naar de betreffende instanties te schrijven.

De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 20 september in Middelburg  bij het waterschap Scheldestromen van de commissies waterkering en wegen aanvang 17.00 en commissie waterbeheer, aanvang 19.30 uur.
Carpooling dinsdag 20 september naar Middelburg:
vertrek busstation Terneuzen 16.15 uur

U kunt nog tot en met 21 september stemmen voor de fotowedstrijd van de bibliotheek, niet vergeten!                                                                                      
Onze Inzending "Tot Hier en Niet Verder inzake Ontpolderen NEE" verdient een goede beoordeling.
Stemt U op onze inzending? http://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/cms/showcontents.php?&topgroupname=Actueel

De volgende informatie bijeenkomst  is donderdag 22 september te Kloosterzande, hotel De Linde, aanvang 18 uur over plan Perkpolder en de dijkverlegging.
De stukken zijn  te downloaden via de site van de provincie: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/perkpolder/ Daar staat ook de publicatie zoals die in de krant gestaan heeft.

Enkele leden van het actiecomit? hebben maandag 26 september overleg met  een aantal fracties van de Provinciale Staten.

Woensdag 28 september 13.45 uur zal gedeputeerde van Heukelom het infocentrum openen in de kerk te Groede, Vrienden van Waterdunen NEE wil ook ruimte huren om hun standpunt tegen het onder water zetten duidelijk naar voren te brengen.
Doet u mee aan het protest bij deze opening? Verzamelen om 13.30 uur bij de kerk.

Bij de Raad van State lopen nog een aantal zaken, we vinden het niet kunnen, dat de overheid, politici en ambtenaren desondanks doorgaan met de plannen, ook al zijn deze intussen achterhaald door nieuwe inzichten.

We hebben de heer Bleker een brief gestuurd met dank voor de toezegging om de Hedwige niet onder water te zetten. We hebben ons standpunt tegen alle overige ontpolderingen duidelijk uiteen gezet in deze brief.

Het bezoek van Groen Links aan Zeeuws-Vlaanderen riep in de eerste instantie negatieve gevoelens op, uiteindelijk was mevr.Sap bereid om met betrokkenen in de polder te praten. Dit bezoek wordt door de bevolking niet zo gewaardeerd, er was weinig Zeeuwse inbreng, teveel tekentafel gehalte, te veel Vogelbeschermingseisen.

Veel mensen steunen ons en  zeggen ons te steunen, dat geeft moed om verder te gaan. Door  donateur te worden krijgen we daadwerkelijke steun om financieel  rond te komen en kunnen we aantonen dat we een grote achterban hebben.
Via de website kunt u zich aanmelden, contributie minimaal 10 euro per jaar.
1577.55.835 t.n.v. Stichting Red onze Polders.


Neem eens een kijkje op de vernieuwde website www.redonzepolders.nl
onder knopje contact kunt u uw wetenswaardigheden ons melden.
En twitteren kan ook @redonzepolders.Tot ziens,  Nout en Magda de Feijter


 
PERSBERICHT
TOT HIER EN NIET VERDER in de Hedwigepolder.

Hertogin Hedwige de Ligne (1877-1938) echtgenoot van Engelbert Marie Hertog van Arenberg (1872-1949).

 Schriftelijke vragen aan GS Johan Robesin/Pvz
SUCCESVOLLE ACTIE TOT HIER EN NIET VERDER in de Hedwigepolder op zaterdag 13 augustus jl.

Het was een succesvolle actie, eerst een flinke wandeling over een landweg, waarbij langs de route kleine bordjes met opschriften zijn geplaatst.

Daarna het plaatsen van het bord TOT HIER EN NIET VERDER. Actievoerder Magda de Feijter: oproep ook naar Vlaanderen, dat ze zich realiseren, dat de Hedwige echt niet ontpolderd wordt en dat men daar rekening mee dient te houden.
Aanwezige Statenleden en Waterschapsbestuurders zoek een betere samenwerking, zodat onnodig werk en geldverspilling vermeden wordt. Waterschapsbestuurder Denis Steyaert: Het waterschap Scheldestromen hoopt in de toekomst op een beter overleg met de Vlaamse buren. Goed nabuurschap is voor beide partijen noodzakelijk.
Vervolgens wijst het actiecomit? erop dat in het kader van de Europese richtlijnen over waterveiligheid het afgraven van een secundaire dijk niet is toegestaan. Actiecomit?lid Herman Bijl, deskundige op gebied stromingen in het Deltagebied: er is een Europese richtlijn vastgesteld over waterveiligheid, deze richtlijn is tot nu toe niet meegenomen in de ontpolderprocedures, bestuurders onderzoekt of wat er nu gebeurt wel in overeenstemming is met deze Europese richtlijn.
Daarna is op het Vlaamse grondgebied het gat in de dijk bekeken. .
Er waren ongeveer 50 personen, een gedeelte uit de streek maar ook veel van verder weg.

Op de website www.redonzepolders.nl zijn foto’s geplaatst.

Groeten Actiecomit? Red onze Polders Magda de Feijter

Tip: als je in de buurt daar bent, proef eens een broodje Hedwige bij Gina in het caf? Het verdronken land te Emmadorp

De Vlaamse overheid is nu druk met het veranderen van de Prosperpolder, de honderden hectares goede landbouwgrond verandert in een zandwoestijn, de  megakaalslag van honderden bomen op de dijk en nu wordt tot ieders verontwaardiging de secundaire dijk afgegraven tussen Propsperpolder en Hedwigepolder.
 
Zaterdagmorgen 13 augustus zal het Actiecomit? “Red onze Polders” een bord plaatsen met deze leus bij de afgegraven dijk in de Hedwigepolder.
Het actiecomit? roept alle sympathisanten op om naar de Hedwige te komen om zo een protest te laten zien, dat onnodig afgraven van een dijk ontzettend veel weerstand oproept.
 
We verzamelen om 10 uur bij de inkom van de Hedwigepolder en lopen langs de Nederlandse dijk vol met bomen, naar de grenspaal bij de afgraving. Daar zullen wij het bord neerzetten, zodat men zich bewust wordt in Vlaanderen, dat de Hedwige niet ontpolderd wordt. Dat het actiecomit? zich zal blijven inzetten tegen alle ontpolderingen in Zeeland.
 
Al wandelend kan je genieten van de prachtige Hedwigepolder en de andere kant van de dijk is het desolate landschap voor de zogenaamde nieuwe natuur in de Prosperpolder. Trek de laarzen aan en kom om 10 uur naar de Hedwige.
 
Namens het actiecomit?
Magda de Feijter
Tel 06 54362376
 
Website www.redonzepolders.nl

Zie ook:
 Kabinet vindt alternatief voor Hedwigepolder
Nederlandse vogelbescherming wil Hedwigepolder ontpolderd zien, klaagt Nederlandse Staat aan.
Karla Peijs: We kunnen ook Westerschelde dichtgooien    Peijs niet geprovoceerd    het delares rapport
      Peijs wil rondetafelconferentie over Westerschelde


Geen 3.000 hectare ontpolderen bij Westerschelde

90.000 ha teruggeven aan de natuur?

 

PERSBERICHT


Actiecomit? “Red onze Polders” vertrekt morgenochtend -donderdag 30 juni-  naar Den Haag voor debat over ontpoldering in de Tweede Kamer.

Een volle bus met Zeeuwen reist naar Den Haag om volksvertegenwoordigers, die zich keren tegen het ontpolderen, direct een riem onder het hart te steken. Ook is het een duidelijk signaal dat de natuur- en milieugroeperingen, als het gaat om het ontpolderen, eigenlijk geen draagvlak hebben in de provincie. Met hun aanwezigheid in de Tweede Kamer willen de Zeeuwen deze organisaties, die vaak hun acties voeren vanuit de grote steden of vanuit andere provincies waar niet wordt ontpolderd,  de wind uit de zeilen nemen.


Het bestuurlijk modieuze fenomeen Ontpolderen is intussen door met name de ondoorgrondelijke Haagse en provinciale politiek gedegradeerd tot een (inter)nationale prestigestrijd. Ook van deze strijd worden de bewoners van de gedupeerde polders wederom het slachtoffer. Het actiecomite wil met de aanwezigheid in den Haag demonstreren dat de volksvertegenwoordigers die duidelijk afstand (willen) nemen van de modieuze ambtelijke groene grillen onvoorwaardelijk op hun steun kunnen rekenen. Het actiecomite wil ook in Den Haag pleiten voor duidelijkheid over o.a. de Hedwigepolder opdat de bewoners weer kunnen investeren in hun toekomst en er een eind komt aan de jarenlange onzekerheid die door Den Haag en Middelburg is gecreeerd.
 

Voor verdere informatie:

Tel 06 54362376

Magda de Feijter

 

Actuele website www.redonzepolders.nl

 
slechts een symboolfunctie, kan op den duur negatieve gevolgen hebben.

Het effect van ontpolderen van de Hedwigepolder is zo klein dat het geen argument voor of tegen ontpolderen oplevert.(rapport Deltares 2009) het delares rapport


Beste mensen
 
Gaat u ook mee naar Den Haag??
 
Het debat over de ontpoldering van de Hedwige en de Westerschelde is gepland op:
 
donderdag 30 juni om 14.15 uur tot 18.30 uur
 
Met de bus reizen we naar Den Haag waar we op het plein demonstreren met spandoeken tegen
 
de ontpoldering
 
 
10.00 uur  Vertrek Hulst Stationsplein
10.30 uur  vertrek Terneuzen busstation bij de Sluizen
11.00 uur Kapelle  ANWB
11.30 uur Wouwse Tol
 
 
 
Opgave kan al bij de bekende adressen liefst voor dinsdag.
 
Kees de Broekert 0113- 639395
Willy Dobbelaer   0114 -313916 wencdobbelaar@orange.nl
Magda de Feijter-Dekker  0115-431718 eendragt@ziezo.biz
 
Kijk voor het laatste nieuws op www.redonzepolders.nl
 Als vanmiddag het kabinet een besluit bekend maakt,
komt rond 15 uur omroep Zeeland naar De Hedwige.
Iedereen is daarbij welkom.
   
14 juni 2011

Beste mensen,

Met spanning wachten we op het besluit van staatssecretaris Bleker.
Na 3 maal uitstel staat ontpoldering weer op de agenda van de commissie EL&I van de Tweede Kamer op maandag 27 juni aanvang 10.00 uur in het Tweede Kamergebouw te Den Haag
Vooraf zullen we met onze spandoeken op het Plein protesteren tegen de ontpolderingen.

We vertrekken in Hulst , Stationsplein     5.30 uur
Terneuzen, busstation bij de sluizen        6.00 uur
Kapelle, ANWB station            6.30 uur
Wouwse Tol                     7.00 uur.

Graag opgeven v??r woensdag 22 juni bij onderstaande personen    
met vermelding van uw mobiel telefoonnummer:
Kees de Broekert, telefoon 0113 639395
Willy Dobbelaer, telefoon 0114 313916       mail wencdobbelaer@orange.nl
Magda de Feijter, telefoon 0115 431718 / 06 54362376  mail eendragt@ziezo.biz
Neem een lunchpakket mee en uw identiteitsbewijs.

Dit alles weer onder voorbehoud van eventuele agenda wijzigingen in de Tweede Kamer op vrijdagmiddag voorafgaande de 27e juni.

Bij de Raad van State zijn diverse .bezwaren ingediend. Aanstaande 21 juni 16 uur wordt het verzet tegen het niet ontvankelijk verklaren van onze zienswijze inzake Waterdunen behandeld. .Deze zitting kunt u bijwonen eveneens in Den Haag.

Naar overheden en media berichten we regelmatig over de gevolgen van een eventuele ontpoldering:
de verzilting, de volksgezondheid, de onteigening, de bejegening door politici en ambtenaren, voedselschaarste enz.
Bovendien is er geen draagvlak bij de Zeeuwen, ontpolderen is te ingrijpend.

Neem eens een kijkje op de vernieuwde website www.redonzepolders.nl
onder knopje contact kunt u uw wetenswaardigheden ons melden.

En door de helikopter van de Vogelbescherming vliegt de vogelstand achteruit!


Tot ziens,  Nout en Magda de Feijter


  Nieuwe Natuur & Ontpoldering.   Zondag 22 mei is het Opendag bij het Informatiecentrum in de Prosperpolder Het Actiecomit? "Red onze Polders" roept ieder op massaal aanwezig te zijn!!! Wij vragen U om bij ons aan te sluiten om 14.00 uur bij het toegangshek dan om gezamenlijk de INFOSTAND te bezoeken. Geef het bericht aan al onze medestanders door. Het Actiecomit? "Red Onze Polders"! Zie voor dagprogramma www.hedwigeprosper.be

Giftig slib gevaar voor de volksgezondheid

 

Uit  watermonsters van De Westerschelde blijkt dat er dreigingen zijn voor volksgezondheid als ontpolderingen doorgaan.

Dit aspect wordt systematisch over het hoofd gezien.

Daarom biedt het actiecomit? symbolisch  Scheldewater met de analyses  aan alle leden van de vaste Kamercommissie EL&I van de Tweede Kamer.

 

Actiecomit? “Red onze Polders” reist aanstaande donderdag 28 april met een volle bus naar Den Haag en biedt een petitie en symbolisch het Scheldewater aan in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw, aanvang 9.45 uur. Daarna wordt door vele Zeeuwen en Zuid-Hollanders het Algemeen Overleg van de commissie EL&I  in de Tweede Kamer gevolgd.

 

In de  petitie staat:  (pdf)

In het gebied rond De Westerschelde is men beducht voor grootschalige  milieuvervuiling die zich manifesteert bij ontpoldering, het actiecomit? vraagt dringend de consequenties hiervan onder ogen te zien.
Het IMARES rapport concludeert dat in een ontpolderde Hedwigepolder slib met giftige stoffen boven de norm  bezinkt. Dit is in strijd met de Wet bodembescherming. Het actiecomit? is bezorgd over de gevolgen voor mens en dier.  
Ook vraagt men in de petitie aandacht om geen goede landbouwgrond te ontpolderen.
Het actiecomit? vraagt de mogelijke alternatieven serieus te onderzoeken
Het draagvlak voor ontpolderen ontbreekt, volgens gehouden enquêtes is 75% van de bevolking tegen ontpolderen.
De verzilting voor aanpalende gebieden neemt toe.
Het areaal voor de veilige productie van voedsel neemt af.
 

Voorafgaand zal er met spandoeken op Het Plein worden geprotesteerd tegen de ontpolderingen.

 

Vertrek bus naar Den Haag 28 april:

Hulst                5.30 uur

Terneuzen         6.00 uur

Kapelle             6.30 uur

Wouwse Tol      7.00 uur

 Voor nadere info  Magda de Feijter tel 06 54362376.

www.redonzepolders.nl  www.ikmaakmezorgen.nl  


Beste mensen,   Bijgevoegd de Nieuwsbrief met oa de oproep om op donderdag 28 april mee te gaan naar Den Haag. Graag opgeven v??r 20 april aanstaande. Vertrektijd: 10.30 uur  Hulst  Stationsplein 11.00 uur  Terneuzen  Busstation bij de sluizen 11.30 uur  Kapelle  Wegenwachtstation 12.00 uur  Wouwse Tol   Graag opgeven v??r woensdag 20 april bij onderstaande personen met vermelding van uw mobiel telefoonnummer: Kees de Broekert, telefoon 0113 639395 Willy Dobbelaer, telefoon 0114 313916  mail wencdobbelaer@orange.nl Magda de Feijter, telefoon 0115 431718 / 06 54362376  mail eendragt@ziezo.biz   Voor actuele berichtgeving zie www.redonzepolders.nl   Vriendelijke groeten Namens het actiecomit? Nout en Magda de Feijter  

Persbericht             

 

Zaamslag, 8 april 2011.
Op 28 april a.s. vergadert de commissie EL&I in de Tweede Kamer over de plannen van het Rijk om de Hedwigepolder niet te ontpolderen.

De Stichting Red onze Polders heeft namens de actiecomit?s voor de Hedwigepolder,  Perkpolder, Waterdunen Nee, Zwin, Middengebied en Schouwen-Duiveland bijgevoegde brief naar de Commissie van EL&I verzonden en de aandacht gevraagd voor het volgende:

·        Volgens de Habitatrichtlijn kan rekening gehouden worden met overwegingen van economische, sociale en culturele aard (ofwel: het ontbreken van draagvlak). Bleker heeft dit in zijn brief, die op de agenda staat, niet genoemd.

·        Zelfs de visitatiecommissie Calon vermeldt dat de grootschalige invoering van de ecologische hoofdstructuur en ontpolderen in Zeeland omstreden zijn.

·        In Engeland en Ierland zijn honderdduizenden hectares aan estuaria niet als beschermingszone aangemeld. Het unieke karakter van de Westerschelde is, Europees gezien, altijd sterk overdreven.

·        Uit door de Wob verkregen do*****enten uit 2004  komt de volgende opmerkelijke uitspraak van Rijkswaterstaat: “Sinds 1992 is er nauwelijks nog wat veranderd in het oppervlak van het estuarium. Met dit als referentie is de Staat van instandhouding gunstig. Indien een eerdere situatie wordt gekozen is de Staat van Instandhouding ongunstig”               Men heeft destijds bewust voor ongunstig gekozen.

·        De overheid heeft nog steeds geen antwoord op het rapport van dr. C.W. Scheele over vervuiling van de ontpolderde Hedwigepolder door PAK’s en zware metalen.

Het actiecomit? zal op 28 april met een bus met actievoerders naar Den Haag gaan om het algemeen overleg bij te wonen.

 

Voor inlichtingen kunt u bellen met:

Magda de Feijter       06 54362376
Leendert van Melle.  06 16066694

 

  Hertogin Hedwigepolder  blijft behouden   Red onze Polders heeft het bericht van Het Zeeuwse Landschap en Zeeuwse Milieufederatie ontvangen en is erkentelijk voor dit wijze besluit van deze organisaties om nu af te zien van het ontpolderen van de Hedwigepolder. Red onze Polders wil eveneens de overige gebieden, die in de planning staan voor ontpolderen, vrijwaren.   Hopelijk ziet ook de Vogelbescherming in, dat ontpolderen een zinloos gebeuren is. Het natuurherstel in de Westerschelde neemt toe, laat dat ook meetellen!  


We gaan weer naar Den Haag!!De hoorzitting in de Tweede Kamer
over ontpoldering van de Hedwigepolder,
gepland op 16 maart, is verzet naar 28 april aanstaande.
Hou deze website in de gaten als u dan meewilt.
 

Op woensdag 16 maart is er een openbare hoorzitting van de commissie E.L.I.. van de Tweede Kamer over o.a. de ontpoldering van de Hedwige en Zuidoord bij Rotterdam.

De hoorzitting wordt gehouden in de Troelstrazaal aanvang 16 uur en duurt tot 19 uur.

 

Graag opgeven voor maandag 14 maart, bij onderstaande personen:

Kees de Broekert, telefoon 0113 639395

Willy Dobbelaer, telefoon 0114 313916  mail wencdobbelaer@orange.nl

Magda de Feijter, telefoon 0115 431718 / 06 54362376  mail eendragt@ziezo.biz

 

Vertrek bus:

12.00 uur  Hulst  Stationsplein

12.30 uur  Terneuzen  Busstation bij de sluizen

13.00 uur  Kapelle  Wegenwachtstation

13.30 uur  Wouwse Tol

 

Neem een lunchpakket mee en uw identiteitsbewijs.

 

Graag tot ziens op woensdag 16 maart,

Nout en Magda de Feijter

Nu de eerste opiniepeilingen bekend zijn voor de verdeling van de  PS zetels in Middelburg maakt het actiecomit? bekend dat zij een adoptieprocedure start voor de Statenleden. Het actiecomit? biedt de Statenleden aan hen te helpen bij de voor haar relevante onderdelen van het beleid, toegespitst op de ontpolderingsproblematiek . Het actiecomit? heeft in de afgelopen jaren veel kennis verkregen op het gebied van ontpolderingen en alles wat daarmee samenhangt. Deze kennis willen wij graag delen met alle Statenleden. Een lid van het actiecomit? neemt binnenkort contact op met Statenleden   Via onze nieuwe website www.redonzepolders.nl , actief per 1 maart 2011, doen  wij verslag van onze gezamenlijke bevindingen.   Het actiecomit? schrijft aan de beoogde statenleden dat het een scherp oog  heeft voor de bestuurlijke dilemma’s waarmee men in Middelburg worstelt: "Wij hebben ook een scherp oog voor de bestuurlijke dilemma's: de grootschalige Haagse en Europese theoretische beleidskaders versus de realiteit van het dagelijkse  provinciale bestuur in Middelburg. Dit alles neemt niet weg dat -mede tegen deze achtergrond- u staat voor uw verkiezingsbelofte, o.a. als het gaat om de ontpolderingsproblematiek in de provincie. Zeeuwen houden zich aan hun woord. Dat verwachten wij ook van onze nieuw benoemde volksvertegenwoordigers”.

NIEUWSBRIEF  21 februari 2011

Beste mensen,


Verkiezingen Provinciale Staten 2 maart 2011.
Deze verkiezingen hebben de volle aandacht van het actiecomit?.
In de bijlage vindt u het persbericht over de te houden actie in Oostburg en Hulst voor een kennismaking met kandidaten voor de Provinciale Staten op een ludieke wijze.

23 februari bijeenkomst met kandidaten voor de Provinciale Staten op de Markt te Oostburg bij het friteskraam en een zakje gratis frites tussen 18.15 en 19.00 uur.

23 februari bijeenkomst Partij van Zeeland, Ledeltheater te Oostburg,
vanaf 19.00 uur inloop
Aanvang 19.30 uur Thema: ontpolderen – onbezonnen – ondoordacht – onverantwoordelijk   

28 februari bijeenkomst met kandidaten voor de Provinciale Staten op de Markt te Hulst bij het friteskraam van Messagie, zakje gratis frites tussen 12 en 13 uur.


Belangrijke bijeenkomsten:
22 februari bijeenkomst De Levende Delta, De Stenge te Heinkenszand,
aanvang 19.30 uur
Sprekers: de heer Schrijnen, directeur Zuidwestelijke Delta en
        de heer Geuze, landschapsarchitect
Carpooling busstation Terneuzen vertrek 18.30 uur.

Mededeling
Waterdunen heeft ingesproken 18 februari bij de prov.commissie REW. Door een belanghebbende is een klacht ingediend over de handelwijze van de provincie.
De Raad van State heeft de bezwaren tegen plan Perkpolder gehoord tijdens de hoorzitting op vrijdag 18 februari. De uitspraak zal waarschijnlijk niet binnen 6 weken, maar in de volgende termijn plaatsvinden.
Vanaf 28 februari is de website www.redonzepolders.nl te bekijken.
Twitteren doen we ook al via redonzepolders
Het rapport van de Blauwe Stad is in te zien via Rekenkamer  Groningen.

Tot ziens, 
Nout en Magda de Feijter
Persbericht

                                                               Hulst/Oostburg 21-2-2011.

ZEEUWSVLAAMSE STATENLEDEN BAKKEN ZE GOUDGEEL

2 maart 2011 kiezen Zeeuwen hun nieuwe vertegenwoordigers in Provinciale Staten.

Met het oog hierop schillen op 23 februari a.s. in Oostburg  (locatie: frituur op de markt)  ZeeuwsVlaamse kandidaat-statenleden van alle politieke partijen aardappelen voor uw gratis portie friet.

U kunt met deze kandidaten tussen 18.30 uur tot 19.15 uur van gedachten wisselen over hoe zij onze polders willen behouden. Dit alles onder het genot van een gratis portie frites die de beoogde Statenleden voor u hebben bereid.

Met deze actie willen de organisaties , verenigd in het platform Red onze Polders- niet alleen de cultuurhistorische maar ook de sociaal-economische meerwaarde van de polders en landbouwgronden onder de aandacht brengen van de nieuwe generatie kandidaat-statenleden. Veelbetekenend detail: vanaf de 17de eeuw is vanuit Nieuwvliet de aardappel de opmars naar Nederland begonnen.

Ander doel van de actie in Oostburg is dat in Middelburg op 2 maart a.s. veel meer ZeeuwsVlaamse statenleden worden verkozen. Veel politieke partijen hebben hun ZeeuwsVlaamse kandidaten op een relatief lage plaats gezet. Als de ZeeuwsVlamingen eensgezind op  ZeeuwsVlaamse kandidaten van hun eigen politieke partij stemmen maken we meer kans dat de cultuurhistorische en sociaal--economische meerwaarde van het polderlandschap wordt verdedigd.

De betrokken organisaties hebben geconstateerd dat in de verkiezingsprogramma's  de meeste politieke partijen ontpolderen afwijzen. Dit geldt ook voor het onttrekken van goede landbouwgrond voor de zogeheten nieuwe natuur.  De organisatoren van deze frituuractie zijn verheugd dat veel partijen deze standpunten zo duidelijk hebben verankerd in hun verkiezingsprogramma's. 

Met uw aanwezigheid geeft u ook een duidelijk signaal aan uw kandidaat-statenlid dat zij hun woord moeten houden.

Noot voor de redactie:

Voor verdere informatie:

Magda de Feijter: 0654362376
Leendert van Melle: 0616066694
OPEN BRIEF AAN DE KANDIDATEN
voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Zeeland,

2 maart 2011 is voor u en uw partij een belangrijke datum. De Zeeuwen kiezen dan hun vertegenwoordig(st)ers in de Provinciale Staten van Zeeland. In de afgelopen weken hebben wij goed geluisterd naar de verkiezingsbeloften die uw partij heeft gedaan om onze provincie steviger op de kaart te zetten.

Zo hebben wij genoteerd dat nu de meeste partijen ontpolderen afwijzen. Dit geldt ook voor het onttrekken van goede landbouwgrond voor de zogeheten nieuwe natuur. Wij zijn verheugd dat veel partijen deze standpunten zo duidelijk hebben verankerd in hun verkiezingsprogramma's. 

Wij zullen er nauwgezet op toezien of de verkiezingsbeloften ook door u en uw partij in de komende jaren worden gehonoreerd. Onze bevindingen van de afgelopen jaren stemmen namelijk tot nadenken. Dit blijkt o.a. uit een evaluatie van ons actiecomit?  naar wat kandidaten en uw partij -op de voor ons relevante onderwerpen- aan toezeggingen en beloften hebben gedaan in de afgelopen bestuursperiode. Die resultaten stemmen tot nadenken. Het actiecomit? wil u in de komende jaren daarom ook gaan helpen bij de voor haar relevante onderdelen van het beleid. Om die reden starten wij een adoptieprocedure voor de leden van de Provinciale Staten in Zeeland.  Een lid van het actiecomit? zal binnenkort contact met u opnemen, niet alleen om persoonlijk kennis met u te maken maar ook om te kijken op welke wijze wij u behulpzaam kunnen zijn met het realiseren van de relevante verkiezingsbeloften.  Via onze websites zullen wij verslag doen van onze gezamenlijke bevindingen.

Wij beseffen dat u in de komende zittingsperiode wordt geconfronteerd met lastige vraagstukken. Wij hebben ook een scherp oog voor de bestuurlijke dilemma's: de grootschalige Haagse en Europese theoretische beleidskaders versus de realiteit van het dagelijkse  provinciale bestuur in Middelburg. Dit alles neemt niet weg dat -mede tegen deze achtergrond- u staat voor uw verkiezingsbelofte, o.a. als het gaat om de ontpolderingsproblematiek in de provincie. Zeeuwen houden zich aan hun woord. Dat verwachten wij ook van onze nieuw benoemde volksvertegenwoordigers.

Met vriendelijke groet,
Namens “Red onze Polders”
M. de Feijter, secretarisAntwerpen wil verdere verdieping Westerschelde

Rechtbank legt werk voor ontpoldering stil

Weer minder leden voor natuurclubs


bleker cda ontvangt als boer ruim anderhalve ton natuursubsidie

NIEUWSBRIEF  26 januari 2011

Beste mensen,

Oproep om vrijdag 28 januari naar Emmadorp/ Hedwige te komen. Staatsecretaris Bleker bezoekt de Hedwige, vooraf is er met genodigden een ronde tafelgesprek in Emmadorp, om 11.15 start een rondrit door de Hedwige. En om 12 uur is de bus weer terug in Emmadorp en vertrekt het gezelschap naar Terneuzen.
De spandoeken worden weer opgezet en wellicht komen er uit de buurt wel een paar mensen met tractor. Onzeker is of er vanwege tijdsdruk uitgestapt wordt in de Hedwige. Als u om 11 uur in Emmadorp bent, zal Willy Dobbelaer, Nout de Feijter en Kees de Broekert u verdere uitleg geven.
Het gaat deze keer om de Hedwige en we vragen dringend om de mensen uit dit gebied voorrang te geven bij een eventuele mogelijkheid tot gesprek met ??n van de genodigden.
Ewald en Magda zijn bij de genodigden en de gasten krijgen een mapje met informatie over de Hedwige en de overige bedreigde gebieden.


Belangrijke bijeenkomsten:
17 febr. Zeeuwse natuurbeschermingsavond Bibiliotheek te Middelburg, aanvang 19.00 uur
Thema: De waarde van de natuur voor de regionale economie, sprekers oa prof.Heertje
(opgeven NB-Avond@natuurmonumenten.nl
22 februari bijeenkomst De Levende Delta, De Stenge te Heinkenszand, aanvang 19.30 uur
Sprekers: de heren Schrijnen en Geuze

Mededeling
Naar aanleiding van de regiotour is een reactienota uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta uitgekomen. Deze is te bekijken : www.zwdelta.nl    kopje uitvoeringsprogramma.


Tot ziens, 
Nout en Magda de Feijter


Red onze Zeeuwse polders uit de handen van
politieke partijen en van kiezersbedrog

(pdf)

Verkiezingen Provinciale Staten maart 2011.
Deze verkiezingen hebben de volle aandacht van het actiecomit?.

In de bijlage vindt u een overzicht van het resultaat van de gedane verkiezingsbeloften in 2007 inzake het ontpolderen. Ook nu nog geven partijen aan tegen ontpolderen te zijn.
Hopelijk houden ze zich deze keer aan hun standpunt!

De Zeeuwse politieke partijen CDA, VVD, PvdA, SGP en CU zijn tijdens verkiezingen tegen ontpolderen en onteigenen, maar als het erop aankomt stemmen zij er voor. GL is voor ontpolderen.

SP keurt ontpolderen goed, alleen met vrijwillige grondverwerving.

PvZ is faliekant tegen ontpolderen.

De nieuwkomers D66, PVV en PvdD kunnen niet beoordeeld worden of zij standpunten t.a.v. ontpolderen nagekomen zijn.
PERSBERICHT   De slordigheden rondom promotieonderzoek van mevrouw Schaafsma.   Aanstaande woensdag 26 januari  promoveert mevrouw Schaafsma aan de VU te Amsterdam. Haar proefschrift (pdf)over onder anderen een kosten-baten analyse over het verkrijgen van natuur door ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder roept bij het actiecomit? “Red onze Polders” veel vragen op. Het proefschrift is niet geplaatst op internet, zoals gebruikelijk volgens de richtlijnen van de VU. Het verzoek om een proefschrift te verkrijgen is door mevrouw Schaafsma afgewezen. Een samenvatting is in het blad H2O van december geplaatst, dat zou volgens haar voldoende zijn. Zie bijlage.   In een open brief aan mevrouw M. Schaafsma stelt het actiecomit? een aantal kritische vragen en aantekeningen over het onderzoek, waarbij mevrouw Schaafsma  tot de conclusie komt dat baten bij ontpoldering groter zouden kunnen zijn dan de kosten. De kosten voor bedrijfsverplaatsing ed zijn hierin niet meegenomen.  En dat Zeeuwen bereid zouden zijn om meer belasting te betalen voor deze nieuwe natuur via het waterschap. Dit komt alles zeer ongeloofwaardig over.   Mogelijkheden om te zwemmen in het ontpolderde natuurgebied  is naar onze mening in verpand met vervuiling door lozing van het Antwerpse industriegebied een utopie.
Het actiecomit? vraagt zich af of deze promovering door kan gaan, gezien de slordigheden en het niet voldoen aan de bepalingen.  
OPEN BRIEF AAN PROMOVENDUS MEVR. M. SCHAAFSMA

                                                                          Zaamslag, 24 januari 2011

Geachte mevrouw Schaafsma,

Allereerst willen wij u feliciteren met uw proefschrift. Dat is echt een mijlpaal in uw carrière, waar u zich ongetwijfeld ook de nodige opofferingen voor moet hebben getroost.

Uw proefschrift heeft ook onze aandacht getrokken, door wat hierover in het tijdschrift H2O is gemeld. Uw proefschrift hebben wij nog niet mogen ontvangen, dus moeten wij ons baseren op de  bevindingen die in voornoemd artikel zijn verankerd.

Bevindingen die bij de leden van de Stichting en het Actiecomit? “Red onze Polders” de nodige kritische kanttekeningen oproepen. Vooral als u meldt dat het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder voor de Zeeuwse bevolking geen bezwaar is.

Nu hebben wij nimmer het genoegen gehad om met U persoonlijk van gedachten te mogen wisselen, maar wij willen u graag alsnog persoonlijk uitnodigen om u zelf te overtuigen dat u hier de waarheid toch geweld aandoet. Wij maken u graag deelgenoot van rapporten, bevindingen etc. die resulteren in een volstrekt contraire conclusie. Zo meldt het Financieele Dagblad (zie google cache) van 22 januari 2011 dat 75% van de Zeeuwen tegen ontpoldering is.

Zie ook waterforum: promotieonderzoek beroert tegenstanders ontpoldering hedwige  toegevoegd door redactie

Verder meldt u, aldus het tijdschrift, dat bij ontpoldering de baten de kosten overstijgen. Voor uw achtergrond: het doorsteken van de dijken voegt 300 hectare toe aan de 3600 hectare van het verdronken land van Saeftinghe. De directe kosten: zeker 100 miljoen Euro. Met zo'n bedrag zouden veel knelpunten in o.a. de gezondheidszorg en het onderwijs, ook uw decanen demonstreerden afgelopen vrijdag in Den Haag, kunnen worden opgelost. 

In onze optiek bent u ook een van de vele slachtoffers van het sterk verkokerde Haags (en nu blijkbaar ook in Amsterdam) beleidsdenken. Wij Zeeuwen kijken naar het totaalbeeld: voor het natuurherstel van de Westerschelde is 600 ha nodig en op lange termijn eist men nog eens 3000 ha op. Tel dit allemaal bij elkaar op en het kostenplaatje voor de getergde Nederlandse belastingbetaler wordt aanzienlijk hoger, dan de bedragen die u meldt in uw proefschrift.

Maar er zijn ook indirecte kosten: veel gezinnen die generaties lang dit vruchtbare land met succes hebben bewerkt worden, letterlijk en figuurlijk, ontworteld. Goed akkerland dat duizenden tonnen suikerbieten, aardappelen en tarwe genereert, gaat verloren. U heeft ongetwijfeld ook de vele verhalen gelezen over de voedselspeculatie, veroorzaakt door het versneld verdwijnen van goede landbouwgrond etc.. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Niet alleen krijgt de socia

Copyright © door De Gratis Krant van Nederland Alle Rechten Voorbehouden.

Gepubliceerd op: 2012-02-02 (846 maal gelezen)

[ Ga terug ]
 
 

Content ©

 
 
De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

http://www.degratiskrantvannederland.nl
http://www.gratiskrantvannederland.nl
http://www.krantvannederland.nl
http://www.degratiskrant.nl

http://www.modaalpartij.nl
http://www.demodaalpartij.nl

http://www.forumvannederland.nl
http://www.forumvannederland.nl

Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
Gebruik backend.php or ultramode.txt
Voor een gewone site gebruik
deze link